Torsdag den 9 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:116

Föredragningslista

2015/16:116

Torsdagen den 9 juni 2016

Kl.

12.00

Val

ca 12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av chefsjustitieombudsman

1

Konstitutionsutskottet har föreslagit Elisabeth Rynning

Justering av protokoll

2

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 maj

Avsägelser

3

Mathias Sundin (L) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i skatteutskottet

4

Mats Persson (L) som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i finansutskottet

5

Birgitta Ohlsson (L) som ledamot i krigsdelegationen

6

Anna-Lena Sörenson (S) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

7

Mats Persson (L) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet

8

Mathias Sundin (L) som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i finansutskottet

9

Anders Schröder (MP) som ledamot i försvarsutskottet

10

Christer Nylander (L) som ledamot i krigsdelegationen

11

Johan Büser (S) som suppleant i försvarsutskottet

12

Teres Lindberg (S) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

13

2015/16:28 Tisdagen den 7 juni

AU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

14

2015/16:668 av Hans Linde (V)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

15

2015/16:669 av Hans Linde (V)
Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik

16

2015/16:698 av Hans Wallmark (M)
Strategi mot säkerhetsrisker

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

17

2015/16:FPM94 Revidering av Dublinförordningen KOM(2016) 270

SfU

18

2015/16:FPM95 Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) KOM(2016) 271

SfU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

32 res. (M, SD, V, L, KD)

Civilutskottets utlåtande

20

Utl. 2015/16:CU25 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

1 res. (V)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

21

Bet. 2015/16:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

22

Bet. 2015/16:KU29 Kommittéberättelse 2016

23

Bet. 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Utrikesutskottets betänkanden

24

Bet. 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

25

Bet. 2015/16:UU13 Europarådet

1 res. (SD)

26

Bet. 2015/16:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

5 res. (M, SD)

Trafikutskottets utlåtande

27

Utl. 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa

2 res. (S, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film

22 res. (S, M, SD, MP, C, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

29

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.