Torsdagen den 13 augusti 2009

Föredragningslista 2008/09:138

2008/09:138

Torsdagen den 13 augusti 2009

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 18, måndagen den 22 och tisdagen den 23 juni

    

2                                     

Anmälan om interpellationer

    

3                                     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

    

Meddelande om namnändring

4                                     

Emma Löfdahl Landberg (fp) har bytt namn till Emma Carlsson Löfdahl (fp)

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5                                     

2008/09:568 av Monica Green (s)

Ökade klyftor mellan kvinnor och män

6                                     

2008/09:569 av Monica Green (s)

Israelisk bosättningspolitik

7                                     

2008/09:570 av Louise Malmström (s)

Ökade möjligheter för lågutbildade att ta sig ur arbetslöshet genom studier

8                                     

2008/09:571 av Monica Green (s)

Ungdomsarbetslösheten

9                                     

2008/09:572 av Louise Malmström (s)

Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan

10                                 

2008/09:573 av Thomas Bodström (s)

Rättsväsendets ekonomi

11                                 

2008/09:574 av Thomas Bodström (s)

Lagring av trafikdata

12                                 

2008/09:575 av Thomas Bodström (s)

Preskription

13                                 

2008/09:576 av Thomas Bodström (s)

Polisutbildning

14                                 

2008/09:577 av Patrik Björck (s)

Kommunernas ekonomi

15                                 

2008/09:578 av Patrik Björck (s)

Arbetsmarknadspolitiken

    

Svar på interpellationer

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

16                                 

2008/09:567 av Monica Green (s)

Utförsäkringar

Statsrådet Åsa Torstensson (c)

17                                 

2008/09:566 av Monica Green (s)

Nationell IT-strategi

Socialminister Göran Hägglund (kd)

18                                 

2008/09:564 av Monica Green (s)

Barnfattigdom

19                                 

2008/09:565 av Staffan Danielsson (c)

Omskärelse av små pojkar

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

20                                 

2008/09:38 Fredagen den 12 juni

21                                 

2008/09:39 Onsdagen den 17 juni

22                                 

2008/09:40 Torsdagen den 18 juni

23                                 

2008/09:41 Torsdagen den 2 juli

24                                 

2008/09:42 Fredagen den 10 juli

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

25                                 

2008/09:FPM132 Direktiv om avgifter för luftfartsskydd KOM(2009) 217, SEC(2009) 615, SEC(2009) 616

TU

26                                 

2008/09:FPM133 Grönbok om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken KOM(2009)163 slutlig

MJU

27                                 

2008/09:FPM134 Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) - förslag om inledande drift KOM(2009) 223

NU

28                                 

2008/09:FPM135 Omarbetning av direktivet om sena betalningar KOM(2009) 126

CU

29                                 

2008/09:FPM136 Förlängning av övergångsregler för införsel i vissa EU-länder av hund och katt KOM(2009) 268 slutlig, 2009/0077 (COD)

MJU

30                                 

2008/09:FPM137 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst KOM(2009) 262

JuU

31                                 

2008/09:FPM138 Utvärdering av Haagprogrammet COM(2009) 236, SEC(2009) 765, SEC(2009) 766, SEC(2009) 767

JuU

32                                 

2008/09:FPM139 Förordning om importkvot för nötkött KOM(2009) 275

NU

33                                 

2008/09:FPM140 Framtida finansiell tillsyn i EU KOM(2009) 252 slutlig

FiU

34                                 

2008/09:FPM141 Undertecknande och ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (IRENA), m.m. KOM(2009) 326, KOM(2009) 327

UU

35                                 

2008/09:FPM142 "Future of Transport" - en framtida europeisk transportpolitik KOM(2009) 279 slutlig

TU

36                                 

2008/09:FPM143 Förslag till beslut om Progress mikrofinansieringsinstrument KOM(2009) 333, KOM(2009) 340

AU

37                                 

2008/09:FPM144 Partnerskapet EU-Afrika på transportområdet KOM(2009) 301 slutlig

UU

38                                 

2008/09:FPM145 Inrättande av en europeisk byrå för förvaltning av gemensamma IT-system KOM(2009) 294, KOM(2009) 294

SfU

39                                 

2008/09:FPM146 Förvaltning av Internet - framtida åtgärder KOM(2009) 277 slutlig

TU

40                                 

2008/09:FPM147 Meddelande om en EU-handlingsplan på CBRN-området KOM(2009) 273

FöU

41                                 

2008/09:FPM148 Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL  183, ADD1, COR1

JuU

42                                 

2008/09:FPM149 Rådsslutsatser om en strategi för stärkt stöd till brottsoffer i EU 11647/09

JuU

43                                 

2008/09:FPM150 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen KOM(2009) 143

UU

    

Ärenden för omedelbar hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

44                                 

KOM(2009) 324 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU – Vägen framåt

Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

TU

45                                 

KOM(2009) 329 Grönbok Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte

Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

UbU

     

    

                                   ______________________________