Torsdagen den 15 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:141

2005/06:141

Torsdagen den 15 juni 2006

Kl.

09.00

Partiledardebatt

12.30

ca

Arbetsplenum

17.00

Votering

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet fredagen den 9 juni

     

Partiledardebatt

     

Berättelse från Valprövningsnämnden

Ann-Christin Ahlberg (s) som ny ledamot fr.o.m. 1 augusti

     

     

Anmälan om namnändring

Chatrine Pålsson (kd) har ändrat namn till Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

     

Meddelande om Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU26

     

     

Meddelande om information från regeringen

Lördagen den 17 juni kl. 09.00

Statsminister Göran Persson (s) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 15-16 juni

     

     

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

70 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010

12 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:MJU27 Vissa fiskeripolitiska frågor

68 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU29 Kommunernas roll i avfallshanteringen

4 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU30 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

     

    

Ärende för avgörande kl. 17.00

Tidigare slutdebatterat

Lagutskottets betänkanden

2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning

Ärendet bordlagt den 14 juni på grund av lika röstetal

32 res. (m,fp,kd,v,c)

     

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Gemensam debatt KU33 och SkU38

Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

5 res. (s,v,mp)

Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU38 Vissa skattefrågor rörande statsråden

Konstitutionsutskottets betänkanden

2005/06:KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

2005/06:KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter

2005/06:KU41 Uppskov till 2006/07 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottets betänkanden

2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

11 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:KrU24 Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler

10 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:KrU27 Pris- och löneomräkningsfrågor

1 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:KrU31 Bild och form samt konsthantverk

8 res. (m,fp,kd,v,c)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2005/06:AU12 Uppskov med behandlingen av ärenden

Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU42 Uppskov med behandlingen av visst ärende

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2005/06:MJU25 Miljöbalkens sanktionssystem m.m.

12 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

3 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU26 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

1 res. (m,fp,kd,c)