Torsdagen den 3 september 2009

Föredragningslista 2008/09:139

2008/09:140

Torsdagen den 3 september 2009

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 20 augusti

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2                                     

Fredrik Malm (fp) fr.o.m. i dag som statsrådsersättare för utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Därmed upphör Gulan Avcis (fp) uppdrag som statsrådsersättare

    

Ansökan om ledighet, m.m.

3                                     

Hillevi Larsson (s) fr.o.m. den 14 september t.o.m. den 16 oktober

Ersättare Rose-Marie Carlsson (s)

    

Avsägelser

4                                     

Solveig Hellquist (fp) som ledamot i kulturutskottet

5                                     

Christer Nylander (fp) som ledamot i utbildningsutskottet

6                                     

Barbro Westerholm (fp) som suppleant i socialutskottet

7                                     

Camilla Lindberg (fp) som suppleant i kulturutskottet

8                                     

Fredrik Malm (fp) som suppleant i utbildningsutskottet

9                                     

Rosita Runegrund (kd) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

10                                 

Rosita Runegrund (kd) som ledamot i utrikesutskottet

11                                 

Barbro Westerholm (fp) som ledamot i socialutskottet

12                                 

Christer Nylander (fp) som ledamot i kulturutskottet

13                                 

Camilla Lindberg (fp) som ledamot i kulturutskottet

14                                 

Fredrik Malm (fp) som ledamot i utbildningsutskottet

15                                 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) som suppleant i civilutskottet och socialförsäkringsutskottet

16                                 

Erik Ullenhag (fp) som suppleant i utrikesutskottet

17                                 

Solveig Hellquist (fp) som suppleant i kulturutskottet

18                                 

Christer Nylander (fp) som suppleant i utbildningsutskottet

19                                 

Michael Anefur (kd) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

20                                 

Rose-Marie Carlsson (s) som suppleant i justitieutskottet och civilutskottet under Hillevi Larssons (s) ledighet fr.o.m. den 14 september t.o.m. den 16 oktober

    

Utökning av antalet suppleanter

21                                 

Från 25 till 26 i socialutskottet

    

Val av extra suppleant

22                                 

Val av extra suppleant i socialutskottet

Valberedningen föreslår Michael Anefur (kd)

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Fredagen den 2 oktober

23                                 

Interpellationssvar kl. 9.00 utgår

    

24                                 

Anmälan om interpellationer

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

25                                 

2008/09:582 av Sven-Erik Österberg (s)

Den svenska besöksnäringen

26                                 

2008/09:587 av Mats Pertoft (mp)

Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

27                                 

2008/09:588 av Lennart Levi (c)

Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

28                                 

2008/09:594 av Luciano Astudillo (s)

Tremånadersregeln i jobbgarantin

    

Svar på interpellationer

Utrikesminister Carl Bildt (m)

29                                 

2008/09:569 av Monica Green (s)

Israelisk bosättningspolitik

30                                 

2008/09:586 av Bodil Ceballos (mp)

Utvecklingen i Iran

Justitieminister Beatrice Ask (m)

31                                 

2008/09:591 av Jan Lindholm (mp)

Hot mot tilltron till rättsstaten Sverige

Utbildningsminister Jan Björklund (fp)

32                                 

2008/09:572 av Louise Malmström (s)

Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan

33                                 

2008/09:587 av Mats Pertoft (mp)

Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation

Finansminister Anders Borg (m)

34                                 

2008/09:588 av Lennart Levi (c)

Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

35                                 

2008/09:589 av Lars Johansson (s)

Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010

36                                 

2008/09:593 av Birgitta Eriksson (s)

ID-kort till utländska medborgare

37                                 

2008/09:595 av Luciano Astudillo (s)

Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag

38                                 

2008/09:598 av Britta Rådström (s)

Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

39                                 

2008/09:568 av Monica Green (s)

Ökade klyftor mellan kvinnor och män

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

40                                 

2008/09:43 Fredagen den 24 juli

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

41                                 

2008/09:FPM151 EU:s strategi för Östersjöområdet

KOM(2009)248

UU

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

42                                 

KOM(2009)279 Meddelande från kommissionen Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem

TU

    

     

    

                                   ______________________________