Förs. 1982/83:15

Framställning / redogörelse 1982/83:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:15

Förslag
1982/83:15

Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens
vinstmedel för år 1982

1983-01-27
Dnr 83-019-002

Till riksdagen

Jämlikt 17 § bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna
följande förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1982.

Under år 1982 uppgick riksbankens nettovinst till 6 948 978 235 kr. Såsom
reserverade vinstmedel från föregående år redovisas 831 990 kr. Till
förfogande stående vinstmedel utgör alltså 6 949 910 225 kr.

Fullmäktige vill föreslå, att av sålunda tillgängliga medel ett belopp om
4 000 milj. kr. inlevereras till statsverket under innevarande budgetår, vilket
innebär en höjning med 2 000 milj. kr. i förhållande till föregående år.

Av härefter återstående medel bör 2 949 milj. kr. tillföras dispositionsfonden
och resterande vinstmedel kvarstå på räkning för odisponerade
vinstmedel.

Under hänvisning till det anförda får fullmäktige hemställa att riksdagen
beslutar att av riksbankens tillgängliga medel - 6 949 910 225 kr. -

a) 4 000 milj. kr. skall inlevereras till statsverket under budgetåret

1982/83,

b) 2 949 milj. kr. skall överföras till dispositionsfonden,

c) återstående 910 225 kr. skall kvarstå på räkning för odisponerade
vinstmedel.

Stockholm som ovan
Å Fullmäktiges vägnar:

G. E. STRÄNG

IT. af Jochnick

1 Riksdagen 1982183. 2 sami. Nr 15

minab/gotab Stockholm 1983 73553