Förs. 1982/83:17

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1982/83:17

Förslag
1982/83:17

Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget
III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m.

Till Riksdagen

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till
statsbudgeten för innevarande budgetår upptas medel för nedan angivna
ändamål. Därutöver föreslår styrelsen en viss förstärkning av anslaget till
förvaltningskostnader för nästa budgetår.

SEXTONDE HUVUDTITELN
B. Den inre riksdagsförvaltningen

1. (B 1) Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader

Riksdagen flyttar tillbaka till Helgeandsholmen under sommaren 1983.
Vissa delar av organisationen kommer enligt den nu fastställda flyttplanen att
flytta redan innevarande budgetår medan andra delar följer efter i början av
nästa budgetår. De nuvarande lokalerna vid Sergels torg skall vara utrymda
den 1 oktober 1983. Riksdagen övertar ansvaret för och förvaltningen av de
renoverade riksbyggnaderna den 1 april 1983. Detta innebär att riksdagen
under ett halvår kommer att belastas med kostnader för lokaler både vid
Sergels torg och på Helgeandsholmen/Gamla stan. Medel för dessa
kostnader har inte avsatts i innevarande års budget.

Lokalkostnaderna beräknas till följd av ovanstående förhållande för
innevarande budgetår öka med totalt 2 220 000 kr. varav 1 700 000 kr. hänför
sig till driftkostnader och 520 000 kr. till bevakningskostnader.

Vidare fordras med anledning av flyttningen medel för anskaffning av viss
utrustning för transporter och godshantering samt för renovering av äldre
möbler och konstverk. Det sammanlagda medelsbehovet för dessa ändamål
är 1 375 000 kr., varav dock 400 000 kr. bör belasta budgetåret 1983/84.
Beträffande anslagsanvisning för nästa budgetår återkommer styrelsen
under punkten 4. Utöver det sagda finns behov av 225 000 kr. för
transportkostnader som på grund av flyttningen uppkommer under innevarande
budgetår.

Under det innevarande budgetåret har ytterligare kostnader för lokaler
tillkommit vilka inte var kända när den ordinarie budgeten fastställdes.
Riksdagen har fr. o. m. den 1 juli 1982 övertagit det administrativa ansvaret
för den villa som donerats till staten av bokförläggare Gerhard Bonnier.
Villan är belägen på Nobelgatan 13. De årliga driftkostnaderna beräknas till

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 17

Fors.'' 1982/83:17 *

2

450 000 kr. Innevarande år krävs därutöver en viss engångsinsats för
upprustning av trädgården samt för vissa smärre byggnadsåtgärder till en
sammanlagd kostnad av 200 000 kr.

Härutöver har ett ökat medelsbehov av 135 000 kr. uppkommit på grund
av höjda hyreskostnader för nya lokaler som används för bindningen av
riksdagstryck och förvaringen av detta.

Under förevarande anslag finansieras också kostnader för annonsering av
bl. a. tillhandahållande av informationsmaterial om vilande grundlagsändringar.
I augusti 1982 genomfördes en sådan annonsering. Medel härför -100 000 kr. - bör nu beräknas.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningsstyrelse
att riksdagen till Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader
på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret
1982/83 under sextonde huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag
av 4 305 000 kr.

2. (B 4) Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet Återflyttningen

till Helgeandsholmen medför ett behov av ökad information
till allmänheten, massmedia och myndigheter. En särskild arbetsgrupp
har analyserat behoven. Gruppen har kommit fram till att tidpunkten är den
rätta för en omfattande revision av de trycksaker och annat informationsmaterial
som i dag finns. En god presentation av riksdagens byggnader för
allmänheten och för brukarna har bedömts nödvändig. I sammanhanget bör
det också vara möjligt att ge ut ett fullödigt och differentierat informationsmaterial
som beskriver riksdagens verksamhet. Likaså bör det ske en allmän
annonsering med information om flyttningen, ny adress, telefonnummer etc.
Det sammanlagda medelsbehovet för informationsinsatser beräknas- utöver
de medel som tidigare föreslagits för nästa budgetår - uppgå till 1,6 milj. kr.
Av detta belopp bör hälften föras upp på tilläggsbudgeten för innevarande
år. Resten bör innefattas i anslaget för budgetåret 1983/84. Beträffande den
medelsanvisningen återkommer styrelsen under punkten 4.

Med hänvisning till det anförda föreslår förvaltningsstyrelsen

att riksdagen till Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade
informationsverksamhet på tilläggsbudget III till statsbudgeten
för budgetåret 1982/83 under sextonde huvudtiteln
anvisar ett förslagsanslag av 800 000 kr.

Förs. 1982/83:17

3

E. Diverse

3. (E 1) Kommittéer m. m.

Under detta anslag har för innevarande budgetår förts upp 200 000 kr.,
varav 190 000 kr. för den inre riksdagsförvaltningens behov.

Under innevarande budgetår har riksdagens biografikommitté kommit i
gång med sitt arbete. Kommittén skall ge ut ett verk om tvåkammarriksdagens
ledamöter. Det medför ett ökat anslagsbehov, som det ännu icke
beräknats särskilda medel för. RFK-utredningen, som skall slutföra sitt
arbete innevarande budgetår, har också medfört kostnader som inte täcks av
det anvisade anslaget. Sammanlagt bör därför på tilläggsbudget anvisas
560 000 kr.

Förvaltningsstyrelsen föreslår sålunda

att riksdagen till Kommittéer m. m. på tilläggsbudget III till
statsbudgeten för 1982/83 under sextonde huvudtiteln anvisar
ett förslagsanslag av 560 000 kr.

4. Medelsbehov för budgetåret 1983/84

Som framgår av vad tidigare anförts finns det under nästa budgetår behov
av ytterligare medel till dels inventarier m. m. med 400 000 kr., dels
informationsinsatser med 800 000 kr. Enligt den omläggning av riksdagens
anslag som i budgetpropositionen föreslås bli genomförd fr. o. m. nästa
budgetår skall kostnader av det angivna slaget belasta det nya anslaget A 6
Förvaltningskostnader. Detta har i budgetpropositionen förts upp med
125 272 000 kr. Anslaget bör alltså tillföras ytterligare 1,2 milj. kr.

Med hänvisning till det anförda föreslår förvaltningsstyrelsen

att riksdagen på fjortonde huvudtiteln under A 6 till Riksdagen och
den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader utöver
det i proposition 1982/83:100, bilaga 16, föreslagna beloppet för
budgetåret 1983/84 anvisar 1 200 000 kr.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknad ordförande,
deltagit ledamöterna Oskar Lindkvist, Stig Olsson, Martin Olsson, John
Johnsson, Rolf Clarkson, Björn Molin, Tommy Franzén och Blenda
Littmarck samt personalföreträdarna Anders Forsberg, Lennart Edlund och
Jan Bjurström.

Stockholm den 16 februari 1983
På styrelsens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

/Gunnar Grenfors

minab/gotab Stockholm 1983 73718