Förs. 1983/84:22

Framställning / redogörelse 1983/84:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förs. 1983/84:22

Förslag
1983/84: 22

Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget
III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84

Till Riksdagen

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till
statsbudgeten för innevarande budgetår upptas medel för nedan angivna
ändamål.

FJORTONDE HUVUDTITELN

A. Riksdagen och den inre riksdagsförvaltningen

1. (A 1) Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.

Riksdagen har beslutat om en revidering av ledamöternas arvoden (KU
1983/84:15, rskr 109). Under budgetåret 1983/84 beräknades kostnaden
härför uppgå till 6 939 000 kr. (KU 1983/84:15). Medel för detta anvisades
av riksdagen på tilläggsbudget I för budgetåret 1983/84 (FiU 1983/84:19,
rskr 139).

Medel för pensioner enligt ersättningsstadgan (1971:1197) till f. d. ledamöter
m. fl. är beräknat med utgångspunkt ifrån det arvode som ledamöterna
uppbär. På grund av ovannämnda arvodeshöjning har pensionskostnaderna
ökat och täcks inte av anvisade medel. På tilläggsbudget bör
därför anvisas 900 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningsstyrelse
att till Riksdagen och den inre riksdagsförvaltningen: Ersättningar
till riksdagens ledamöter m.JI. på tilläggsbudget III till statsbudgeten
för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 900 000
kr.

C. Riksdagens verk

2. (C 6) Riksdagens revisorer och deras kansli

Riksdagens revisorers kansli flyttar den 23 mars 1984 till nya kanslilokaler
i kv. Mercurius, Storkyrkobrinken 13. Medel för flyttningskostnader
m. m. har inte avsatts i innevarande års budget. Den sammanlagda kostnaden
för detta har beräknats till 310 000 kr.

1 Riksdagen 1983184. 2 sami. Nr 22

Förs. 1983/84:22

2

F. n. granskas det datorbaserade studiedokumentationssystemet för
högskolan, STUDOK. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) som
centralt administrerar detta system planerar en ny datateknisk uppläggning
av systemet med benämningen LADOK. Inom revisorernas kansli finns
f. n. inte personal med erforderliga tekniska specialkunskaper för en fördjupad
granskning och bedömning av kostnaderna för införande av LADOK.
Med hänsyn härtill måste en konsult som utför granskningen anlitas.
Kostnaderna för denna konsult täcks inte av anvisade medel. På tilläggsbudget
bör därför anvisas 92 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningsstyrelse
att till Riksdagens revisorer och deras kansli på tilläggsbudget III till
statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisas ett förslagsanslag av
402 000 kr.

3. (C 7) Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskostnader Nordiska

rådets svenska delegations kansli flyttar den 30 mars 1984 till
kanslilokaler i kv. Mercurius, Storkyrkobrinken 13. Medel för flyttningskostnader
m. m. har inte avsatts i innevarande års budget. Den sammanlagda
kostnaden för flyttningen har beräknats till 307 000 kr.

Nordiska rådets 32:a session 1984 ägde rum i Stockholm under tiden 27
februari-2 mars 1984. Kostnaden beräknades preliminärt till 185 000 kr.
som anslagits i innevarande års budget. Därefter har uppkommit kostnader
som inte täcks av anvisade medel. På tilläggsbudget bör därför anvisas
50 000 kr.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningsstyrelse
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskostnader
på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret
1983/84 anvisas ett förslagsanslag av 357 000 kr.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknad ordförande,
deltagit ledamöterna Alf Wennerfors, Oskar Lindkvist, Stig Olsson,
Martin Olsson, John Johnsson, Rolf Clarkson och Björn Molin.

Stockholm den 21 mars 1984
På styrelsens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

/Gunnar Grenfors

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984