Förslag till riksdagen1985/86:13

Framställning / redogörelse 1985/86:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen
1985/86:13

Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på
tilläggsbudget till statsbudgeten loss/sfi-1 3

förbudgetåret 1985/86

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten
för innevarande budgetår upptas medel för nedan angivna ändamål.

Fjortonde huvudtiteln
A. Riksdagen

1. (A 1) Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.

I ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter anges att riksdagens
förvaltningsstyrelse årligen skall beräkna storleken av det arvode som
skall utgå till ledamöterna för tiden den 1 oktober-den 30 september.
Arvodet skall motsvara lönen för vissa statliga chefstjänster.

Riksdagens förvaltningsstyrelse har den 13 november 1985 beslutat att från
den 1 oktober 1985 skall ledamöternas arvode motsvara lönen till statstjänsteman
i lönegrad N 27:8 (15 710 kr. fr. o. m. jan. 1986). Detta innebär en
höjning av kostnaderna för ledamöternas arvoden samt arbetsgivaravgifterna
som är beräknade med utgångspunkt från ledamöternas arvode. Dessa
ökningar täcks inte av anvisade medel. Den sammanlagda kostnaden för
höjningen under innevarande budgetår uppgår till 5 640 000 kr. vilket bör
anvisas på tilläggsbudget.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningskontor
att riksdagen till anslaget A 1 Ersättningar till riksdagens ledamöter
m. m. på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1985/86
anvisar ett förslagsanslag av 5 640 000 kr.

2. (A 6) Förvaltningskostnader

I förvaltningskontorets av riksdagen godkända förslag om anslag på tilläggsbudget
till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 (Förslag 1984/85:24, KU 31)
lämnades en redovisning av ADB-kommitténs arbete med ADB-frågorna i
riksdagen. Målet var att ett ADB-system skulle börja installeras under
hösten 1985. Styrelsen anmälde att den ämnade genomföra en upphandling
efter de angivna riktlinjerna och återkomma med en begäran om medel på
tilläggsbudget.

Arbetet med ADB-frågorna har planenligt drivits vidare. På förslag av
ADB-kommittén beslöt förvaltningsstyrelsens direktion den 19 juni 1985 om
upphandling av ett datorbaserat informationssystem för riksdagen, omfat -

1 Riksdagen 1985/86. 2 sami. Nr 13

tande installation av ca 100 datoriserade arbetsplatser under budgetåret
1985/86. Arbetsplatserna placeras i kammarkansliet, utskottens kanslier,
delar av förvaltningskontoret och samtliga partikanslier. Vidare beslöts att
ett antal maskiner skall placeras hos ledamöter i deras arbetsrum under våren
1986.

Kostnaderna för den aktuella upphandlingen beräknas till 12,5 milj. kr.
Kostnaderna innefattar - förutom maskiner, programvara och service - även
kostnader för ett internt nätverk, utbildning, arbetsplatsanpassningar,
förbrukningsmaterial och mervärdeskatt.

Vid sidan av vad här redovisats driver ADB-kommittén försök med
avancerad personsökning. Detta försök planeras nu bli genomfört i större
skala (ca 50 sökare). Därutöver har dragits i gång projekt inriktade på
datorstödd produktion av sakregistret över riksdagstrycket, fritextsökning i
riksdagens eget material och överföring av riksdagsdokumenten direkt från
datasystemet till tryckerierna (s. k. automatsättning). För de här redovisade
projekten erfordras 500 000 kr.

Kostnaden för driften av riksdagens restaurang har blivit högre än
beräknat. För att täcka underskott för innevarande budgetår erfordras
236 000 kr., som bör anvisas på tilläggsbudget.

På tilläggsbudget bör alltså anvisas 13 236 000 kr. till anslaget Förvaltningskostnader.

Med hänvisning till det anförda föreslår riksdagens förvaltningskontor
att riksdagen till anslaget A 6 Förvaltningskostnader på tilläggsbudget
till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 anvisar ett förslagsanslag
av 13 236 000 kr.

I handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknad ordförande,
deltagit ledamöterna Alf Wennerfors (m), Oskar Lindkvist (s), Olle
Westberg (s), Marianne Stålberg (s), Rolf Clarkson (m), Björn Molin (fp)
och Tommy Franzén (vpk) samt personalföreträdarna Anders Forsberg
(SACO/SR), Eva Lundgren (ST) och Lennart Hedlund (SF).

Stockholm den 4 december 1985
Riksdagens förvaltningskontor

Ingemund Bengtsson

/Gunnar G renfors

Förs. 1985/86:13

gotab Stockholm 1985 83800

2