Förslag till riksdagen1985/86:16

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1985/86:16

Riksdagens revisorers förslag angående

lokalanvändning vid myndigheter med eget

lokalhållningsansvar

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning

och på vilka villkor ett antal myndigheter med eget lokalhållningsansvar

upplåter lokaler för fritidsändamål och andra personal vårdsändamål.

Granskningen har gett revisorerna anledning ifrågasätta vissa upplåtelsers

överensstämmelse med av statsmakterna fattade beslut samt rimligheten

av konstaterade stora variationer mellan myndigheterna i fråga om

det personalvårdsbetingade lokalstödet.

Revisorerna föreslår

att riksdagen hos regeringen begär en översyn av problem sammanhängande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida