Förslag till riksdagen1988/89:11

Framställning / redogörelse 1988/89:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen
1988/89:11

Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om
ändring i instruktionen (1983:1061) för riksdagens
förvaltningskontor

Förslag

Förvaltningskontoret lägger fram ett förslag om ändringar i instruktionen för
kontoret. I överensstämmelse med regler som införts för personalrepresentationen
i statliga myndigheters styrelser föreslås att personalrepresentanterna
i förvaltningsstyrelsen inte längre skall få delta i beslut av styrelsen.

Konsekvensändringar föreslås på grund av ändringar även i annan
lagstiftning och i avtal. Vidare föreslås en del ändringar av redaktionell
natur.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1989.

Facklig representation i förvaltningsstyrelsen

Instruktionen (1983:1061) för riksdagens förvaltningskontor

8 § Vid handläggningen av vissa i instruktionen angivna frågor ingår i
förvaltningsstyrelsen högst tre personalföreträdare, en för SACO/SR, en för
TCO-S och en för SF. Representanterna utses av resp. förbund och inträder i
styrelsen efter anmälan. Personalföreträdarna har under överläggningarna i
de ärenden de får delta i samma rättigheter och skyldigheter som andra
ledamöter av styrelsen. De får inte delta i förhandlingsfrågor och frågor om
riksdagsledamöternas ekonomiska förmåner. I alla övriga på styrelsen
ankommande ärenden deltar de i såväl överläggning som beslut.

Kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse
m.m.

Kungörelsen fastställdes före tillkomsten av medbestämmandelagen
(1976:589, MBL) och medbestämmandeavtalet (MBA-S). Enligt kungörelsens
regler har personalföreträdarna närvaro- och yttranderätt i alla frågor.
Därtill föreligger beslutanderätt i de frågor som inte rör arten av verksamheten
eller då personalrepresentanterna är jäviga. Det ankommer på styrelsen
att avgöra om personalföreträdarna i de enskilda ärendena har rätt att delta i
besluten eller inte. Undantag görs av hänsyn till bl.a. de politiska instansernas
bestämmanderätt. Kungörelsen är tillämplig hos riksdagen och dess
myndigheter genom beslut av förvaltningsstyrelsen.

Förs.

1988/89:11

1

1 Riksdagen 1988/89.2 sami. Nr 11

Riksdagens beslut med anledning av proposition 1986/87:99 om ledning av den Förs. 1988/89:11
statliga förvaltningen (KU 1986/87:29)

Frågan om gränsdragningen mellan arbetstagarinflytande och den politiska
demokratin behandlades ingående i motiven till lagen om offentlig anställning
(prop. 1975/76:105 bil. 2, InU 45).

I propositionen 1986/87:99 om ledningen av den statliga förvaltningen
föreslås inte någon ändring i nuvarande ordning när det gäller informationsoch
förhandlingsskyldigheten samt rätten att ingå avtal. Däremot föreslås
beträffande personalrepresentation i statliga styrelser att den skall utformas
som en närvaro- och yttranderätt.

Arbetsmarknadsutskottet påpekade i ett yttrande över propositionen att
man genom förslaget anslöt sig till den ordning som råder på den kommunala
sidan med närvaro- och yttranderätt för personalrepresentanterna. Företrädare
i konstitutionsutskottet för m, fp och c motsatte sig av principiella skäl
att personalrepresentanterna skall ha möjlighet att över huvud taget delta i
överläggningar i organ som utövar offentliga funktioner.

Riksdagen (KU 1986/87:29) beslöt i enlighet med propositionen att
företrädare för personalen endast bör ha närvaro- och yttranderätt vid
sammanträde i statliga lekmannastyrelser.

Personalföreträdarförordning

Med stöd av riksdagsbeslutet har regeringen utfärdat en verksförordning
(1987:1100) och en personalföreträdarförordning (1987:1101). Den ovan
nämnda kungörelsen om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse
m.m. upphör att gälla vid utgången av 1988.

Personalföreträdarna har enligt den nya förordningen hos andra verk och
myndigheter än affärsverken endast rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsens sammanträden.

Förslag

Av det ovan anförda framgår att personalrepresentanterna i styrelserna hos
myndigheterna under regeringen med undantag för affärsverken i fortsättningen
inte skall få delta i beslut av styrelserna utan endast få närvara och
yttra sig vid sammanträdena. Beslutsordningen beträffande personalrepresentanterna
i förvaltningsstyrelsen bör inte avvika från vad som gäller för
statsförvaltningen i övrigt. Personalrepresentanterna i förvaltningsstyrelsen
bör därför alltjämt ges närvaro- och yttranderätt i vissa frågor vid styrelsens
sammanträden men bör i fortsättningen inte få delta i besluten. Med hänsyn
härtill föreslås att 8 § andra stycket instruktionen för förvaltningskontoret
ändras, och att tillämpningen av den gällande förordningen om personalrepresentanter
hos riksdagen och dess myndigheter upphävs. Ett införande av
den nya förordningen på riksdagsområdet erfordas inte.

Hänvisningen i fjärde stycket i 8 § om jäv för personalföreträdare i
styrelsen skall i fortsättningen avse bestämmelserna om jäv i den nya
personalföreträdarförordningen.

2

Övriga ändringsförslag

Förs. 1988/89:11

5 § I första stycket i 5 § sägs att förvaltningskontoret handlägger frågor
om bl.a. riksdagens arkiv. Frågorna sammanförs med bibliotekets
uppgifter i femte stycket.

12 § 4 Förvaitningsstyrelsen beslutar enligt bestämmelsen om tillsättning av
tjänst i vilken lönegrad F 15 eller högre kan tillämpas på innehavaren.

Löneplan F motsvaras numera av löneplan N och tjänster, som
tidigare återfanns i lönegrad F 15 eller högre, återfinns numera i
lönegrader högre än N 20. För att undvika ändringar i lag som
föranleds av återkommande justeringar av lönenivåerna bör av
lagbestämmelsen framgå vilka tjänster som skall tillsättas av förvaltningsstyrelsen.
Förutom tjänsterna som förvaltningsdirektör och
avdelningschef, som tillsätts av styrelsen enligt 10 §, bör av styrelsen
tillsättas tjänst som biträdande kammarsekreterare, kanslichef för
utskotts kansli, föredragande i utskottsorganisationen och som
enhetschef vid förvaltningskontoret.

12 § 7 Konsekvensändringar föreslås på grund av ändrad lagstiftning. I''
stället för ersättningsstadgan (1971:1197) har, med visst undantag
beträffande rätt till pension, införts en lag (1988:589) om ersättning
m.m. till riksdagens ledamöter. Vidare föreslås en ändring så att
rutinmässiga frågor vid tillämpningen av dessa lagar och av lagen
(1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess
myndigheter och organ inte behöver avgöras av förvaitningsstyrelsen.

För närvarande gäller undantaget endast rutinmässiga utbetalningar.

14 § De tjänstetillsättningar som inte beslutas av förvaitningsstyrelsen
skall avgöras av direktionen eller av förvaltningsdirektören. Av 14 §,
som behandlar direktionens beslutsbefogenhet, bör framgå att direktionen
skall besluta om tillsättning av tjänster som styrelsen inte skall
tillsätta. I vilken utsträckning detta får ske bör avgöras av styrelsen
och framgå av arbetsordningen för kontoret. Av 15 § instruktionen
framgår att övriga tjänster tillsätts av förvaltningsdirektören.

Fjärde stycket i 14 § innehåller en felaktig hänvisning till tredje
stycket i stället för andra stycket, vilket bör rättas till.

20 § Bestämmelsen tar upp föreskrifter som finns i annan lagstiftning. Då
bestämmelsen således inte fyller någon självständig funktion bör den
utgå.

Hemställan

Förvaltningskontoret hemställer

att riksdagen antar det i bilagan framlagda förslaget till lag om
ändring i instruktionen (1983:1061) för riksdagens förvaltningskontor.

I handläggningen av detta ärende har deltagit, förutom undertecknad

ordförande, riksdagsledamöterna Oskar Lindkvist (s), Marianne Stålberg

(s). Rolf Clarkson (m), Bo Forslund (s), Birgit Friggebo (fp). Martin Olsson 3

(c), Bertil Måbrink (vpk) och Gullan Lindblad (m) samt personalföreträdar- Förs. 1988/89:11
na Sven Sjögren SACO/SR. Björn Wikström ST och Stilianos Mafredas SF.

Stockholm den 16 november 1988
Riksdagens förvaltningskontor

Thage G Peterson

Gunnar Grenfors

Särskilt yttrande

Facklig representation i förvaltningsstyrelsen

Rolf Clarkson, Birgit Friggebo, Martin Olsson och Gullan Lindblad anför:

Moderaterna, folkpartiet och centerpartiet motsätter sig av principiella skäl
närvaro- och yttranderätt för fackliga organisationer i statliga och kommunala
styrelser och nämnder.

Vi kan dock acceptera att de fackliga organisationerna får närvara vid
förvaltningsstyrelsens sammanträden, eftersom styrelsens huvudsakliga uppgift
är att besluta om riksdagens egen förvaltning och därmed inte är ett
politiskt och offentligt organ i vanlig bemärkelse.

4

Förslag till

Förs. 1988/89:11

Lag om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för
riksdagens förvaltningskontor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:1061) med instruktion för
riksdagens förvaltningskontor
dels att 20 § skall upphöra att gälla,

dels att 5 och 8 §§, 12 § punkterna 4 och 7 samt 14 § skall ha nedan angivna
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Förvaltningskontoret skall handlägga
frågor om riksdagstrycket och
om riksdagens arkiv samt svara för
information till press och allmänhet
om riksdagen och dess arbete.

Förvaltningskontoret skall handlägga
frågor om riksdagstrycket samt
svara för information till press och
allmänhet om riksdagen och dess
arbete.

Förvaltningskontoret skall bistå riksdagens ledamöter, utskott, riksdagens
övriga organ samt partikanslierna i riksdagen med sakinformation som angår
deras arbetsuppgifter. Företräde skall därvid ges uppdrag av begränsad
omfattning.

Förvaltningskontoret svarar för
riksdagens bibliotek. Biblioteket är
avsett främst för riksdagen och dess
myndigheter, regeringskansliet, kyrkomötet
och de centrala förvaltningsmyndigheterna
samt för kommittéer
som har tillkallats av regeringen
eller enligt dess bemyndigande.
Biblioteket får också utnyttjas av
dem som bedriver forskning eller
kvalificerade studier.

Förvaltningskontoret svarar för
riksdagens bibliotek med riksdagens
arkiv. Biblioteket är avsett främst
för riksdagen och dess myndigheter,
regeringskansliet, kyrkomötet och
de centrala förvaltningsmyndigheterna
samt för kommittéer som har
tillkallats av regeringen eller enligt
dess bemyndigande. Biblioteket får
också utnyttjas av dem som bedriver
forskning eller kvalificerade studier.

Förvaltningskontoret leds av riksdagens förvaltningsstyrelse. Bestämmelser
om val av ledamöter och om ordförande i förvaltningsstyrelsen finns i
riksdagsordningen. Styrelsen utser en av de av riksdagen valda ledamöterna
att vara vice ordförande.

Vid handläggningen av de frågor
som anges i 12 § 2-6 och 8-13 och
som inte gäller riksdagsledamöternas
ekonomiska förmåner ingår i
styrelsen högst tre personalföreträdare.
Personalföreträdarna har därvid
samma rättigheter och skyldigheter
som andra ledamöter.

Vid handläggningen av de frågor
som anges i 12 § 2-6 och 8-13 och
som inte gäller riksdagsledamöternas
ekonomiska förmåner ingår i
styrelsen högst tre personalföreträdare.
Personalföreträdarna får därvid
närvara och yttra sig men inte
delta i beslutet.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förs. 1988/89:11

Personalföreträdare får utses och entledigas av den eller de arbetstagarorganisationer
som är företrädda hos riksdagen, om inte annat följer av avtal
eller särskild föreskrift. Personalföreträdarna skall vara anställda hos
riksdagen eller dess myndigheter.

Bestämmelserna om jäv i kungörelsen
(1974:224) om personalföreträdare
i statlig myndighets styrelse
m.m. skall tillämpas på personalföreträdarna
i förvaltningsstyrelsen.

Bestämmelserna om jäv i personalföreträdarförordningen

(1987:1101) skall tillämpas på personalföreträdarna
i förvaltningsstyrelsen.

För varje personalföreträdare skall det finnas en ersättare. Vad som är
föreskrivet för personalföreträdare gäller också i fråga om ersättare.

12 §

4. besluta om inrättande och indragning
av permanenta tjänster
samt om tillsättning av tjänst i vilken
lönegrad F 15 eller högre kan tillämpas
pä innehavaren.

7. besluta i frågor om tillämpning
av ersättningsstadgan (1971:1197)
för riksdagens ledamöter och arvodesstadgan
(RFS 1979:1) för riksdagen
och dess organ, dock inte såvitt
avser rutinmässiga utbetalningar.

4. besluta om inrättande och indragning
av permanenta tjänster
samt om tillsättning av tjänst som
biträdande kammarsekreterare, kanslichef
vid utskottskansli, föredragande
i utskottsorganisationen och
som enhetschef vid förvaltningskontoret.

1. besluta om tillämpning av ersättningsstadgan
(1971:1197) för
riksdagens ledamöter, lagen
(1988:589) om ersättning m.m. till
riksdagens ledamöter och lagen
(1984:665) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ, i frågor som inte
är rutinmässiga.

14 §

Förvaltningsstyrelsen får överlåta
till direktionen att avgöra ärenden
som avses i 12 § 1 i vilka styrelsens
beslut inte utan olägenhet kan avvaktas.
Styrelsen får vidare överlåta
till direktionen att avgöra ärenden
enligt 12 § första stycket 4, 6 utom
såvitt avser ärenden om flyttningsskyldighet,
7, 9, 10 och 11 som inte
har principiell betydelse eller i övrigt
särskild räckvidd. Direktionen skall
vidare i den utsträckning förvaltningsstyrelsen
bestämmer utgöra
förhandlingsdelegation vid förhand -

Förvaltningsstyrelsen får överlåta
till direktionen att avgöra ärenden
som avses i 12 § 1 i vilka styrelsens
beslut inte utan olägenhet kan avvaktas.
Styrelsen får vidare överlåta
till direktionen att avgöra ärenden
enligt 12 § första stycket 4, 6 utom
såvitt avser ärenden om flyttningsskyldighet,
7, 9, 10 och 11 som inte
har principiell betydelse eller i övrigt
särskild räckvidd. Direktionen skall
vidare i den utsträckning förvalningsstyrelsen
bestämmer besluta
om tillsättning av tjänster, som inte

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Förs. 1988/89:11

lingar om arbetstagares anställnings- tillsätts av styrelsen enligt 10 § och

och arbetsvillkor samt bereda ären- 12 § 4, utgöra förhandlingsdelega den

för avgörande av styrelsen. tion vid förhandlingar om arbetsta gares

anställnings- och arbetsvillkor
samt bereda ärenden för avgörande
av styrelsen.

Rätten för direktionen att besluta i de i första stycket angivna frågorna får
under tid då riksmöte inte pågår och i den utsträckning förvaltningsstyrelsen
medger av direktionen överlåtas till förvaltningsdirektören. Sådana bemyndiganden
skall framgå av en arbetsordning eller genom ett särskilt beslut av
förvaltningsstyrelsen.

Direktionen är beslutför när minst två ledamöter är närvarande.

Ett beslut som har fattats av direktionen
eller förvaltningsdirektören
med stöd av första eller tredje styckena
skall anmälas för förvaltningsstyrelsen
vid dess nästkommande
sammanträde.

Ett beslut som har fattats av direktionen
eller förvaltningsdirektören
med stöd av första resp. andra stycket
skall anmälas för förvaltningsstyrelsen
vid dess nästkommande sammanträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

7

1988 16129