JUSTITIEOMBUDSMANNENS

Framställning / redogörelse 1894:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS

EMBETSBERÄTTELSE,

afgifven vid lagtima riksmötet år 1894;

samt

Tryckfrihetskomiterades berättelse.

STOCKHOLM

IVAR HaEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894.

i i)

* o

hitfs

si ^>81

o 6m

..... ''ie£fn ii


-

] f iå o«‘•v: - *njnfT

:,

.Oif TT/ ,V

:i Tf- ''■b''-: h-:(fA

INNEHÅLL.

Inledning............................................................v........................v...;...u.................“•••''

Redovisning för åtal, anstälda mot:

1) konsistorienotarien A. B. Magni, för det han tagit obehöriga afgifter för

två lektorsfullmakter (forts, från 1893 års embetsberättelse, sådd. 17—32)

2) kronolänsmannen J. J. Ström, på grund af angifvelse för tagande af muta

3) kontraktsprosten F. Landahl, för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida