om den år 1893 af dem verkstälda granskning

Framställning / redogörelse 1894:SV

RIKSDAGENS

REVISORERS

BERÄTTELSE

om den år 1893 af dem verkstälda granskning

af

STATSVERKETS

jemte dertill hörande fonders tillstånd,

styrelse och förvaltning under år 1892\

jemte

de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till

KONGL. MAJ:T

afgifna underdåniga utlåtanden.

STOCKHOLM

ISAAC MARCITS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1894.

} "i r \ * r r - * v /r

U* f'' - '' v> W - *'' • w* >li| \ j i

f :a.v..x r " nVi.u/ i i Ji.

» ) C I «f rf f V Q Jj ’T i’" rf O

fn H ,> -rf i f | \t ■, rf j i

ö »

rf* ^ f -*p ^ * rf * , .c r ta

k.

kl k! 1 .1. J ,/n. i I. kl

i i i

‘k :v ib "f; Owi Tn :*ic>

18

- >"■] r i •;•! /Ä,f,‘A;rv

'' • 5 t ! - ..».? k. » i r.

(U IT r • ''rf ; j b . ''i 0 b i: SVi i>

>>
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida