om granskningen afMKSGÅLDSKONTORETStillstånd och förvaltning

Framställning / redogörelse 1894:RGK

RIKSDAGENS

år 1893 församlade

REVISORERS

BERÄTTELSE

om granskningen af

MKSGÅLDSKONTORETS

tillstånd och förvaltning.

STOCKHOLM,

P. A. NYMANS EFTERTRiDARES TRYCKERI,

1894.

t

i i ■

''t * %

«!•>

jäS

t

J å.

* %

i /

Y W f W

j r ,>i

4 k ! l'' i

J . Jk

Enligt föreskriften i § 6 af den för Revisorerne den 19 sistlidne Maj utfärdade

instruktion få undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer

härmed afgifva berättelse om hvad som förekommit vid den nu fullbordade

granskningen af Riksgäld skontorets räkenskaper samt de i afseende å kontorets

förvaltning af Fullmägtige fattade beslut och vidtagna åtgärder.

Vid sin första sammankomst, den 2 nästlidne Oktober, fingo Revisorerne

mottaga Fullmägtiges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida