på rikssalen vid riksdagens öppnande

Framställning / redogörelse 1894:Kmtal

ZKIongL ZMZajzts tal

på rikssalen vid riksdagens öppnande

den 18 Januari 1894.

Gode herrar och »venske mån!

J ag helsar Eder välkomne, då I nu gån att uppfylla det värf, hvartill Edra medborgares
val Eder kallat.

Det är Mig dervid kärt att kunna meddela Eder, att de förenade rikenas förhållanden
till alla främmande magter äro fortfarande tillfredsställande.

Ordnandet af rikets försvarsväsende till lands fortgår på den grund, som blifvit
lagd vid 1892 års urtima riksdag.

Vårt lands läge bjuder emellertid ett stärkt försvar icke blott till lands utan äfven
till sjös. För att bereda en mera jemn och följdrigtig samt äfven i ekonomiskt afseende
fördelaktigare utveckling af sjöförsvarsmaterielen föreslår Jag Eder att bestämma
anslagen dertill för en tidsperiod af fem år enligt en plan, som skall Eder föreläggas.

Den 6 sistlidne December fästades sista jernvägsskenan å statsbanan, som sammanlänkar
Sveriges längst upp i norden belägna landskap med de öfriga delarne af riket.
Derigenom fullfördes ett storverk till landets materiella utveckling, som planlagdt och
begyndt under Min fridsälle Faders regeringstid derefter tack vare svenska folkets
offervillighet kunnat utan afbrott fortsättas samt nu nalkas sin afslutning. Den
senast byggda bandelen skall, såsom Jag med visshet hoppas, under instundande
sommar öfverlemnas åt allmän trafik.

Nya arbetareförsäkringskomitén inkom i Mars månad förlidet år med sitt förslag
till arbetares pensionering. Jag har deröfver infordrat utlåtanden från vederbörande
myndigheter äfvensom befalt, att fabriks- och handtverksföreningar samt arbetareföreningar
med flere skulle lemnas tillfälle att öfver förslaget sig yttra. Det särdeles

Bih. till Kilcsd. Prof. 1894. 1 Sami. 1 Afd.

rikhaltiga material till frågans belysning, som sålunda bör kunna erhållas, torde visserligen
tarfva en längre tid att bearbetas, än Jag skulle hafva önskat. Jag hoppas dock
lifligt, att proposition i ämnet må kunna varda framlagd redan för nästkommande
Riksdag.

Lindringarne i vissa hittills utgående skatter och besvär äfvensom utgifterna för
försvarsverkets nödiga utveckling samt för väghållningsbesvärets ordnande erfordra
naturligtvis nya inkomstkällor. I öfverensstämmelse med den finansplan, som redan
blifvit Eder förelagd och af Eder i hufvudsak godkänd, föreslår Jag nu, att behöfliga
medel skola beredas dels genom arfsskatt, dels genom ökad stämpelbeskattning
i öfrigt.

Nedkallande öfver Edra arbeten den Högstes välsignelse, förklarar Jag detta riksmöte
öppnadt och förblifver Eder, gode herrar och svenske män, med all konungslig
nåd och ynnest städse välbevågen.

Stockholm, 1894. Kungl. Boktryckeriet.