Redog. 1982/83:13

Framställning / redogörelse 1982/83:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:13

Redogörelse

1982/83:13

Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för första

halvåret 1982

Till Riksdagen

Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt riksdagens beslut

1982-12-08 om ny lagstiftning beträffande riksgäldskontoret m. m. (rskr

1982/83:52) avge berättelse över förvaltningen av riksgäldskontoret under

första halvåret 1982.

Enligt tidigare gällande lagstiftning skulle fullmäktige varje år före

utgången av januari till riksdagen avge en berättelse om kontorets ställning

och förvaltning under det senaste kalenderåret. Den nya lagen innebär bl. a.

att fullmäktige i fortsättningen varje år före den 15 oktober skall avge

berättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida