Redog. 1982/83:16

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:16

Redogörelse

1982/83:16

Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren

1971-1982

Till riksdagen

Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen

år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari s. å.

Nämnden har inte avgivit någon berättelse över sin hittillsvarande verksamhet.

Under de tolv år som nämnden existerat har den avgjort ett hundratal

ärenden. I regel erhåller endast klaganden, beslutsmyndigheten samt - i

ärenden om tjänstetillsättning - den som förordnats på tjänsten del av

nämndens beslut. Nämnden har emellertid erfarit, att det finns ett intresse

hos en vidare krets att få kännedom om nämndens verksamhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida