Redog. 1982/83:18

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:18

Redogörelse
1982/83:18

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens
verksamhet under år 1982

1983-02-28
Till Riksdagen

Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen
av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1982.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att för
vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade revisorn
Björn Markland har därvid varit huvudansvarig för granskningen. En
särskild arbetsgrupp, bestående av revisor Markland, ordföranden, förste
vice ordföranden och kanslichefen, har svarat för granskningen av vissa
avgränsade delar av riksbankens redovisning.

Som framgår av bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån inte funnit
anledning till anmärkning. Inte heller arbetsgruppen har funnit skäl till
anmärkning. Under hänvisning härtill får vi tillstyrka att fullmäktige i
riksbanken beviljas ansvarsfrihet för riksbankens förvaltning under år
1982.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Sture Palm (s), Hagar Normark (s). Wiggo Komstedt (m). Kjell
Nilsson (s). Birgitta Rydle (m), Stig Josefson (s), Wivi-Anne Radesjö (s),
Margit Sandéhn (s), Margareta Gard (m), Kerstin Andersson (c), Stig Alftin
(s) och Anita Johansson (s).

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh (föredragande) och avdelningsdirektören Per Mårtensson.

På riksdagens revisorers vägnar
Sture Palm

Göran Hagbergh

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 18

Redog. 1982/83:18

2

Bilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

1983-02-10

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för riksbanken 1982

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av riksdagsförvaltningen i enlighet med bankoutskottets av riksdagen
godkända utlåtande nr 63 år 1967. Vi får härmed avge följande rapport över
vår granskning av riksbankens räkenskaper och förvaltning under år
1982.

Vi har tagit del av riksbankens förvaltningsberättelse och bokslut per 31
december 1982 samt fullmäktiges och direktionens protokoll. Vi har vidare
tagit del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt bildat
oss en uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna.
Vi har även granskat bokslutet per 31 december 1982.

Granskningen av befintlighet och värderingsprinciper för guld och vissa
utländska tillgångar och skulder har utförts av en särskild granskningsgrupp,
i vilken vi varit företrädda.

Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB
Björn W Markland

Redog. 1982/83:18

3

Underbilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning av bokslut för år 1982 för Sveriges
Riksbank

1. Protokoll: Fullmäktiges protokoll samt fullmäktiges särskilda protokoll
har genomlästs.

Direktionens protokoll samt direktionens särskilda protokoll har
genomlästs.

2. Balans- och resultaträkningar: Granskning har utförts att ifrågavarande
uppställningar samt deras underliggande bilagor överensstämmer med
bokföringen.

Fullmäktige har i protokoll utfärdat föreskrifter om bokföringskurser för
obligationer och valutor. Stickprovsvis har kontrollerats att dessa
föreskrifter följts beträffande obligationsinnehavet. Skönsmässigt har
bedömningar företagits beträffande valutor. Information har lämnats om
nedskrivningarnas påverkan på resultatet.

3. Enligt beslut av fullmäktige skall bokslutet ej innehålla periodiseringar
beträffande den inhemska rörelsen.

Stockholm den 10 februari 1983

Per Melin

Christian Wannebo

minab/gotab Stockholm 1983 73711