Redog. 1982/83:19

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:19

Redogörelse
1982/83:19

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen
Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982

1983-02-28
Till Riksdagen

Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds tillstånd, styrelse och
förvaltning under år 1982.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att för
vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade revisorn
Björn Markland har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Som framgår av bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån vid sin
granskning inte funnit något som gett anledning till anmärkning. Under
hänvisning härtill får vi tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
jubileumsfondens förvaltning under år 1982.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Sture Palm (s), Hagar Normark (s), Wiggo Komstedt (m), Kjell
Nilsson (s), Birgitta Rydle (m), Stig Josefson (c), Wivi-Anne Radesjö (s),
Margit Sandéhn (s), Margareta Gard (m), Kerstin Andersson (c), Stig Alftin
(s) och Anita Johansson (s).

Vid ärendets slutgiltiga handläggning hade vidare närvarit kanslichefen
Göran Hagbergh (föredragande) och avdelningsdirektören Per Mårtensson.

På riksdagens revisorers vägnar

Sture Palm Göran Hagbergh

1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 19

Redog. 1982/83:19

2

Bilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER
Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för riksbankens jubileumsfond 1982

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av riksbankens jubileumsfond. Vi får härmed avge följande rapport
över vår granskning av fondens räkenskaper och förvaltning under 1982.

Vi har tagit del av riksbankens jubileumsfonds förvaltningsberättelse och
bokslut per 31 december 1982 samt styrelsens protokoll. Vi har vidare tagit
del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt bildat oss en
uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna. Vi
har även granskat bokslutet per 31 december 1982.

Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 8 februari 1983
BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Björn W Markland

Redog. 1982/83:19

3

Underbilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning av bokslut för år 1982 för Riksbankens

Jubileumsfond

1. Styrelseprotokoll: Samtliga styrelseprotokoll har genomlästs.

Protokoll och sakkunnigutlåtande för arbetsgrupperna 1-5 har stickprovsvis
genomlästs.

2. Balans- och resultaträkningar: Granskningar har utförts att dessa
överensstämmer med bokföring och årsbok.

3. Granskning: Stickprovsvis granskning har utförts att beslutade anslag har
bokförts i dagbok samt i reskontra för projekt samt att kontrakt har
växlats.

4. Avstämningar: Postgirokonto 67 24 03-3 har avstämts per 1982-12-31.
Checkräkning med Sveriges Riksbank har avstämts per 1982-12-31.

5. Pensionsförhållanden: Uppdraget till Statens personalpensionsverk
har ännu ej resulterat i rapport. I avvaktan härpå kvarstår posten För
pensionsavgifter m. m. reserverade medel 1 691 959:65.

6. Kapital: I bilaga redovisas obligationsportföljens värde i nominella
värden samt marknadsvärden samt fondens verkliga kapital, vilket vid
1982 års utgång uppgår till 466 690 tkr och under året ökat med 12 185
tkr.

7. Periodisering: I likhet med Riksbanken periodiseras icke ränteinträkter
och kostnader.

8. Övrigt: Reserv för semesterersättning samt eventuell reserv för sociala
kostnader överstigande preliminärt erlagda avgifter har ej upplagts.

Stockholm den 8 februari 1983
Per Melin

Christian Wannebo

Redog. 1982/83:19

Riksbankens Jubileumsfond 1982-12-31

4

1981 1982

Tkr Tkr

Obligationers nominella värde-12-31 684 312 684 312

Obligationers marknadsvärde -12-31 492 730 505 292

Verkligt Eget kapital 1982-12-31 466 690

Differens -12-31 191 582 179 020

Summa Kapital och värderegleringskonto 646 087 645 710

./. differens -12-31 191 582 179 020

yerkligt Eget kapital -12-31 454 505 466 690

Ökning av verkligt Eget kapital 12 185

mlnab/gotab Stockholm 1983 73715