Redog. 1982/83:20

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redog. 1982/83:20

Redogörelse

1982/83:20

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets
verksamhet under budgetåret 1981/82

1983-02-28
Till Riksdagen

Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen
av riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under
budgetåret 1981/82.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att för
vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade revisorn
Björn Markland har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Som framgår av bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån inte funnit
anledning till anmärkning. Under hänvisning härtill får vi tillstyrka att
fullmäktige i riksgäldskontoret beviljas ansvarsfrihet för riksgäldskontorets
förvaltning under budgetåret 1981/82.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Sture Palm (s), Bertil Jonasson (c), Hagar Normark (s), Wiggo
Komstedt (m), Kjell Nilsson (s), Birgitta Rydle (m), Stig Josefson (c),
Wivi-Anne Radesjö (s), Margit Sandéhn (s), Margareta Gard (m), Stig
Alftin (s) och Anita Johansson (s).

Vid ärendets slutgiltiga handläggning har vidare närvarit kanslichefen
Göran Hagbergh (föredragande) och avdelningsdirektören Per Mårtensson.

På riksdagens revisorers vägnar

Sture Palm Göran Hagbergh

1 Riksdagen 1982183. 2 sami. Nr 20

Redog. 1982/83:20

2

Bilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för riksgäldskontoret och de mindre riksdagsverken
budgetåret 1981/82

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av riksdagsförvaltningen i enlighet med bankoutskottets av riksdagen
godkända utlåtande nr 63 år 1967. Vi får härmed avge följande rapport över
vår granskning av riksgäldskontorets och de mindre riksdagsverkens
räkenskaper och förvaltning under budgetåret 1981/82.

Vi har tagit del av riksgäldsfullmäktiges protokoll och riksgäldskontorets
årsbok för budgetåret 1981/82 samt granskat riksgäldskontorets bokslut per
30 juni 1982.

Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 8 februari 1983

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB
Björn IV Markland

Redog. 1982/83:20

3

Underbilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning per 1982-06-30 för Riksgäldskontoret

1. Protokoll: Fullmäktiges protokoll samt fullmäktiges särskilda protokoll
för bokslutsåret 1981-07-01-1982-06-30 har genomlästs.

2. Balansräkning: Granskning har utförts att balansräkningens poster
överensstämmer med bokföringen. Till Riksgäldsfonden hörande tillgångs-
och skuldposter har granskats mot specifikationer.

3. Uppställning över inkomster och utgifter: Uppställningen har granskats
mot bokföringen.

4. Rörliga krediter och uppdragsmyndigheter har avstämts mot besked från
respektive myndighet. Konton för avräkning med affärsbanker och andra
har avstämts mot besked från respektive motpart.

Lån hos statsinstitutioner och fonder har avstämts mot besked från
respektive motpart.

5. Övrig granskning: Kreditgarantier avseende stöd till varvsindustrier,
rederier och beställare av fartyg. Transaktionskedjan har kontrollerats
från protokollförda beslut över sammanställningar över utfärdade garantier
och av företag upptagna lån fram till totalsammanställningar. Härvid
har även avstämning företagits mot uppgifter från förvaltande bank om
lånens storlek och innehav av säkerheter. För lån i utländsk valuta har
kontrollerats att omräkning företagits till bokslutsdagens valutakurs.
Granskningen vad gäller varvsindustrier har omfattat:

Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB
Uddevallavarvet AB
Götaverken och övriga SV AB
Kockums Varv (Shipyard) AB
Falkenbergs Varv AB
Fartygsentreprenader AB
Kalmar Varv AB
AB Lödöse Varv
AB Oskarshamns Varv

Verksamheten med kreditgarantier har avsevärt ökats i antalet ärenden
och i antalet förvaltande institutioner. En del förvaltande institutioner har
ej trots upprepade påminnelser insänt avstämningsuppgifter. Den enhet
inom Riksgäldskontoret som handlägger dessa uppgifter har vidtagit
åtgärder för att förstärka Riksgäldskontorets kontroll av förvaltande
institutioner. Dessa kreditgarantier redovisas inom linjen såsom ansvarsförbindelser.

Redog. 1982/83:20

4

Anmärkning

Balansräkningens tillgångssida upptager: Infriade garantier

346.366.423:27 avseende utbetalningar där Riksgäldskontorets kreditgaranti
tagits i anspråk. När den slutliga förlusten konstaterats skall denna
belasta statsverket. Byråchef Lars Andrén avser att vid särskild föredragning
för Riksdagens Revisorer lämna detaljerad information i ärendet.

6. Periodisering: Riksgäldskontorets bokslut har uppgjorts utan periodisering
av intäkter och kostnader.

7. Valutakurser: Riksgäldskontorets balansräkning uppgöres på grundval av
de valutakurser som ansluter sig till transaktionstillfället.

Stockholm den 8 februari 1983

Per Melin Christian Wannebo

minab/gotab Stockholm 1983 73716