Redogörelse till riksdagen1985/86:10

Framställning / redogörelse 1985/86:10

Sammanfattning

Riksdagens revisorer anmäler härmed resultatet av sin granskning av riksgäldskontorets

tillstånd, styrelse och förvaltning under budgetåret 1984/85.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att

för vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade

revisorn Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Vidare har vi uppdragit åt f. d. justitierådet Fredrik Sterzel att göra en

rättslig bedömning av frågan om riksgäldsfullmäktige har överskridit sina

befogenheter genom att fatta två beslut - varav det första faller inom nu

ifrågavarande granskningsperiod - nämligen den 11 april 1985 angående

Zenit Shipping AB och den 7 november 1985 angående samma företag och

Uddevalla Shipping AB.

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida