Redogörelse till riksdagen1985/86:14

Framställning / redogörelse 1985/86:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen
1985/86:14

Riksdagens lönedelegations verksamhet under år

1985 Redog.

1985/86:14

Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin
verksamhet under år 1985.

Lönedelegationens sammansättning

Val av ledamöter och suppleanter i lönedelegationen för riksdagens nya
valperiod ägde rum den 15 oktober.

Under den föregående delen av året hade lönedelegationen följande
sammansättning.

Ledamöter var Ivar Nordberg (s), Alf Wennerfors (m), Elvy Nilsson (s)
(till den 30 september), Arne Fransson (c) (till den 30 september), Kjell
Nilsson (s), Hans Nyhage (m), Sivert Andersson (s), Karl-Erik Häll (s) (till
den 30 september), Per-Olof Strindberg (m), Bengt Kindbom (c), Rune
Jonsson (s), Birgitta Johansson (s), Margit Gennser (m), Eric Hägelmark
(fp) (till den 30 september), Per-Axel Nilsson (s) (till den 30 september),
Marie-Ann Johansson (vpk) (till den 30 september) och Elis Andersson (c)
(till den 30 september).

Suppleanter var Lars Ulander (s), Lars Ahlmark (m), Roland Sundgren
(s), Olof Johansson (c), Anita Johansson (s), Sonja Rembo (m), Bo
Södersten (s), Maja Bäckström (s), Sven Munke (m), Marianne Karlsson (c),
Bengt Kronblad (s), Torsten Karlsson (s), Anders G Högmark (m), Hugo
Bergdahl (fp), Sven Lundberg (s), John Andersson (vpk) och Britta
Hammarbacken (c).

Ordförande var under denna tid Arne Fransson och vice ordförande Elvy
Nilsson (båda till den 30 september).

Från den 15 oktober har lönedelegationen haft följande sammansättning.

Ledamöter har varit Arne Gadd (s), Roland Sundgren (s), Lars Tobisson
(m), Christer Nilsson (s), Björn Molin (fp), Nils G. Åsling (c), Bo Södersten
(s), Rune Rydén (m). Iris Mårtensson (s), Lisbet Calner (s), Lars De Geer
(fp), Filip Fridolfsson (m), Arne Andersson i Gamleby (s), Britta Hammarbacken
(c), Sven Hulterström (s) (t. o. m. den 17 oktober), Hugo Hegeland
(m) och Hans Petersson i Hallstahammar (vpk).

Suppleanter har varit Hans-Eric Andersson (s), Arne Kjörnsberg (s),
Margit Gennser (m), Gerd Engman (s), Margitta Edgren (fp), Olof
Johansson (c), Per-Olof Håkansson (s), Anders Andersson (m), Maj-Lis

1 Riksdagen 1985/86.2 sami Nr 14

Landberg (s), Börje Nilsson (s), Anne Wibble (fp), Alf Wennerfors (m), Ivar Redog. 1985/86:14
Nordberg (s), Rolf Kenneryd (c), Kjell Nilsson (s), Anders G Högmark (m)
och Jörn Svensson (vpk).

Ordförande har sedan den 16 oktober varit Arne Gadd och vice ordförande
Björn Molin.

Sammanträden

Lönedelegationen har under året hållit sex sammanträden, nämligen den 16
januari, den 20 mars, den 2 juli, den 16 oktober, den 22 oktober och den 18
december.

Arbetsuppgifter och ställningstaganden.
Riksdagsbeslut om avskaffande av lönedelegationen

Riksdagen bemyndigade den 9 maj 1985 regeringen att utan att höra
lönedelegationen godkänna dels avtal om de anställningsvillkor som skall
gälla för statens arbetstagare, dels de avtal i övrigt som tillhörde riksdagens
prövning, allt under förutsättning att avtalen inte gäller generell reglering av
ifrågavarande tjänstemäns anställningsvillkor i samband med de allmänna
avtalsrörelserna eller annars är av mer avsevärd, självständig statsfinansiell
betydelse (prop. 1984/85:100 bil. 2 punkt 3, KU 1984/85:34). Samtidigt
antogs som vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen i vad avser 9
kap. 11 §, innebärande att lönedelegationen avskaffas vid utgången av år
1985 och att dess kvarstående uppgifter då övertas av finansutskottet, och
därmed sammanhängande förslag till lag om ändring i riksdagsordningen
(prop. 1984/85:83, KU 1984/85:34).

Lönedelegationen godkände den 2 juli två förhandlingsprotokoll, innefattande
bl. a. avtal om löner 1984-1985 för statstjänstemän m.fl. (ALS
1984-85). I övrigt har lönedelegationen efter den 9 maj endast haft att
behandla avtal avseende riksdagens och dess myndigheters förhandlingsområde.
De avtal m. m. som under året har underställts lönedelegationen finns
förtecknade i det följande.

De nyssnämnda vilande förslagen till ändringar i regeringsformen och
riksdagsordningen antogs slutligt av riksdagen den 6 november (KU
1985/86:1). Riksdagen har den 13 december fattat kompletterande beslut om
lagändringar och bemyndiganden (KU 1985/86:10).

Lönedelegationen avslutar således sin verksamhet vid utgången av år 1985.

2

Godkända avtal m. m.

Redog. 1985/86:14

Lönedelegationen har under året på riksdagens vägnar godkänt följande
avtal m. m.

den 16 januari:

1. avtal den 20 december 1984 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändringar i allmänna reseavtalet (ARA),

2. avtal den 20 december 1984 mellan statens arbetsgivarverk och Centralorganisationen
SALF om ändringar i allmänna reseavtalet (ARA),

3. avtal den 17 december 1984 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid luftfartsverket,

4. avtal den 17 december 1984 mellan statens arbetsgivarverk och Centralorganisationen
SALF om lönegradsplacering m.m. av vissa tjänster vid
luftfartsverket,

5. avtal den 12 december 1984 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönesättning av vissa tjänster vid statens institut för
personaladministration och personalutbildning (SIPU),

den 20 mars:

6. avtal den 22 februari 1985 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsuppflyttning m. m. för vissa tjänster,

7. avtal den 11 januari 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om löner fr. o. m. den 1 januari 1985,

den 2 juli:

8. de avtal och den överenskommelse som framgår av ett protokoll, justerat
den 5 juni 1985, från förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk och TCO:s
statstjänstemannasektion, enligt vilket parterna bl. a. slutit avtal om löner
1984-1985 för statstjänstemän m. fl. (ALS 1984-85), avtal om fördelning av
medel för speciella selektiva åtgärder inom ATF-området och avtal om
höjning av löneplansbelopp m.m. fr. o. m. den 1 december 1985 samt
kommit överens om att ta upp överläggningar om särskilda medel för
personalutvecklingsåtgärder/förnyelsefonder,

9. de avtal och den överenskommelse som framgår av ett protokoll, justerat
den 5 juni 1985, från förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR och Statsanställdas förbund, enligt vilket
parterna slutit avtal om höjning av löneplansbelopp m. m. fr. o. m. den 1
december 1985 samt kommit överens om att ta upp överläggningar om
särskilda medel för personalutvecklingsåtgärder/förnyelsefonder,

den 22 oktober:

Redog. 1985/86:14

10. avtal den 13 juni 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändringar i RAST av den 18 juni 1984 med
anledning av införandet av löneplan N m. m.,

11. avtal den 13 juni 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i RATF av den 18 juni 1984,

12. avtal den 13 juni 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om överföring av tjänster på löneplan F eller T till
löneplan N,

13. avtal den 13 juni 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om utbetalning av avlöning med anledning av införandet
av löneplan N m. m.,

14. riksdagens chefslöneavtal (RCLA), slutet den 13 juni 1985 mellan
riksdagens förvaltningskontor samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas
förbund och TCO:s statstjänstemannasektion,

15. avtal den 25 juni 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
rörande lokalvårdare,

16. det avtal som framgår av protokoll den 13 juni 1985 från förhandlingar
mellan riksdagens förvaltningskontor samt Centralorganisationen SACO/
SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion om löner
och arvoden fr. o. m. den 1 december 1985, m. m.,

den 18 december:

17. avtal den 25 oktober 1985 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändringar i L/RATF m. m.

Stockholm den 31 december 1985
För riksdagens lönedelegation
Arne Gadd

t Lars Foyer

gotab Stockholm 1985 83861

4