Redogörelse till riksdagen1985/86:20

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen
1985/86:20

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds
verksamhet under år 1985

Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds tillstånd, styrelse och
förvaltning under år 1985.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att för
vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade revisorn
Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Som framgår av bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån vid sin
granskning inte funnit något som gett anledning till anmärkning.

Riksdagens revisorer tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
jubileumsfondens förvaltning under år 1985.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna John Johnsson (s), Börje Stensson (fp), Kjell Nilsson (s),
Wivi-Anne Radesjö (s), Wiggo Komstedt (m), Anita Johansson (s), Torsten
Karlsson (s), Birgitta Rydle (m), Olle Aulin (m), Rune Jonsson (s), Olle
Grahn (fp) och Stig Josefson (c).

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 26 februari 1986

På riksdagens revisorers vägnar

John Johnsson

Britt-Marie Holmgren

Redog.

1985/86:20

1 Riksdagen 1985186. 2 sami. Nr 20

1

Bilaga Redog. 1985/86:20

Bil.

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för riksbankens jubileumsfond 1985

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av riksbankens jubileumsfond. Vi får härmed avge följande rapport
över vår granskning av fondens räkenskaper och förvaltning under 1985.

Vi har tagit del av riksbankens jubileumsfonds förvaltningsberättelse och
bokslut per 31 december 1985 samt styrelsens protokoll. Vi har vidare tagit
del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt bildat oss en
uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna.
Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 12 februari 1986

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB
Per Melin

2

Redog. 1985/86:20

Underbilaga A

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning av bokslutet för år 1985 för Riksbankens
Jubileumsfond

Vi har i vår granskning tagit del av revisionsavdelningens granskningsrapporter
samt i övrigt bildat oss en uppfattning om de av internrevisionen vidtagna
granskningsåtgärderna.

Vid vår granskning noterades följande:

1 Upplupen ränta

Upplupen ränteintäkt avseende postgirot är ej redovisad i bokslutet.

2 För pensionsutgifter m. m. innehållna medel

Skulden avseende pensionsutgifter som föregående år var 1 692 tkr har i år
lösts upp och redovisats direkt mot disponibla forskningsmedel. Genom
detta har upplösningen ej redovisats över resultatet vilket borde ha skett.

3 Reserv för semesterersättning och sociala kostnader

I likhet med föregående år har ej någon reserv för semesterersättning och
sociala kostnader redovisats i bokslutet.

4 Kapital

I bilaga redovisas obligationsportföljens värde i nominella värden, marknadsvärden
samt fondens verkliga kapital, vilket vid 1985 års utgång
uppgår till 509 041 tkr och som under året ökat med 7 613 tkr.

Stockholm den 12 februari 1986

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB
Anders Hellqvist

3

Redog. 1985/86:20

Underbilaga B

1984-12-31

tkr

1985-12-31

tkr

Obligationers nominella värde

683 052

680 122

Obligationers marknadsvärde

540 565

545 248

142 487

134 874

Kapital

450 000

450 000

Värdereglering donations-kapital

193 915 643 915

193 915 643 915

Avgår skillnaden mellan
obligationers nominella värde
och marknadsvärde

-142 487

-134 874

Verkligt Eget kapital

501 428

509 041

Förändring verkligt Eget kapital"
Verkligt Eget kapital 1984-12-31
Verkligt Eget kapital 1985-12-31

501 428

509 041

Ökning av verkligt Eget kapital

7 613

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Riksbankens Jubileumsfond 1985-12-31

Förändring verkligt Eget kapital 1985.

gotab Stockholm 1986 10414

4