Redogörelse till riksdagen1986/87:19

Framställning / redogörelse 1986/87:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen
1986/87:19

Riksdagens revisorers berättelse över
granskningen av riksbankens verksamhet
under år 1986

Enligt lagen (1968:8) om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens
revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens tillstånd,
styrelse och förvaltning. Över revisionen skall en berättelse avges till
riksdagen.

I enlighet med finansutskottets förslag (FiU 1985/86:24) beslöt riksdagen
förra året att dess årliga behandling av frågan om riksbankens verksamhet
inte längre skulle begränsas till en prövning av riksbanksfullmäktiges förvaltning
och till ett beslut om dispositionen av riksbankens vinst. I fortsättningen
skulle riksdagen också varje år fastställa riksbankens resultaträkning
och balansräkning. Riksdagens revisorer skulle därför i sin årliga
granskningsrapport uttala sig om fullmäktiges förslag i dessa avseenden
(rskr 1985/86: 256).

Riksbankens bokslut för år 1986 redovisas i fullmäktiges i riksbanken
förvaltningsberättelse för år 1986 (redog. 1986/87:15).

Vid granskningen av riksbankens räkenskaper och förvaltning för år
1986 har vi på sedvanligt sätt biträtts av Bohlins Revisionsbyrå AB. Auktoriserade
revisorn Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.
Resultatet av den har delgetts oss i bilagda rapport. Som framgår av
rapporten tillstyrker revisionsbyrån att riksbankens resultaträkning och
balansräkning för år 1986 fastställs.

Vid behandlingen av detta ärende har vi även tagit del av en av revisionsbyrån
upprättad mer utförlig rapport över utförd granskning av riksbankens
bokslut för år 1986. I denna har inga väsentliga iakttagelser
redovisats. Vi har också tagit del av den granskningsrapport över riksbankens
bokslut som avlämnats av revisionsavdelningen vid riksbanken.

Granskningen av riksbankens förvaltning och bokslut för år 1986 har inte
givit oss anledning till något särskilt uttalande.

Vi tillstyrker att fullmäktige i riksbanken beviljas ansvarsfrihet för riksbankens
förvaltning under år 1986 och att riksdagen fastställer riksbankens
balansräkning och resultaträkning för år 1986.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Wiggo Komstedt (m), Börje Stensson (fp), Stig Gustafsson (s),
Birgitta Rydle (m), Anita Johansson (s), Torsten Karlsson (s), Olle Grahn
(fp), Stig Josefson (c), Sten-Ove Sundström (s), Maja Bäckström (s), UllaBritt
Åbark (s) och Anders G Högmark (m).

Redog.
1986/87:19

1 Riksdagen 1986187. 2 sami. Nr 19

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 5 mars 1987
På riksdagens revisorers vägnar

Wiggo Komstedt

Britt-Marie Holmgren

Redog. 1986/87: 19

2

Redog. 1986/87:19
Bilaga

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för Sveriges riksbank 1986

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom utomstående
sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av Sveriges riksbank. Vi får härmed avge följande rapport över vår granskning
av riksbankens räkenskaper och förvaltning under 1986.

Vi har tagit del av riksbankens förvaltningsberättelse och bokslut per 31
december 1986 samt av fullmäktige beslutade värderingsprinciper. Vi har
vidare tagit del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt
bildat oss en uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna
avseende löpande redovisning och bokslut.

Vi tillstyrker,

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Stockholm den 12 februari 1987

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Per Melin

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987

3