Redogörelse till riksdagen1987/88:20

Framställning / redogörelse 1987/88:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen
1987/88:20

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds ^87/18-20

verksamhet uncjer år 1987

Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds tillstånd, styrelse och
förvaltning under år 1987.

Liksom föregående år har Bohlins Revisionsbyrå AB haft i uppdrag att för
vår räkning utföra det egentliga granskningsarbetet. Auktoriserade revisorn
Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Som framgår av bilagda granskningsrapport har revisionsbyrån vid sin
granskning inte funnit något som gett anledning till anmärkning.

Riksdagens revisorer tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
jubileumsfondens förvaltning under år 1987.

Petta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Wiggo Kornstedt (m), Börje Stensson (fp). Kjell Nilsson (s),
Wivi-Anne Radesjö (s), Birgitta Rydle (m), Torsten Karlsson (s), Olle Aulin
(m), Olle Grahn (fp), Stig Josefson (c), Sören Lekberg (s) och Ulla-Britt
Åbark (s).

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 25 februari 1988

På riksdagens revisorers vägnar

Wiggo Komstedt

Britt-Marie Holmgren

1 Riksdagen 1987/88.2 sami. Nr 20

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer

Granskningsrapport för Riksbankens jubileumsfond 1987

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av Riksbankens jubileumsfond. Vi får härmed avge följande rapport
över vår granskning av fondens räkenskaper och förvaltning under 1987.

Vi har tagit del av Riksbankens jubileumsfonds förvaltningsberättelse och
bokslut per 31 december 1987 samt styrelsens protokoll. Vi har vidare tagit
del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt bildat oss en
uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna.
Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 15 februari 1988

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Per Melin

Redog. 1987/88:20

Underbilaga A

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning av bokslutet för år 1987 för Riksbankens
jubileumsfond

Vi har vid vår granskning tagit del av de granskningsrapporter som
riksbankens revisionsavdelning sammanställt samt i övrigt bildat oss en
uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna.
Vid vår granskning har vi ej funnit anledning till påpekanden.

I bilaga redovisas obligationsportföljens värde i nominella värden, marknadsvärden
samt fondens verkliga kapital, vilket vid 1987 års utgång uppgår
till 557 897 tkr och som under året ökat med 10 560 tkr.

Stockholm den 12 februari 1988

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Anders Hellqvist

3

Redog. 1987/88:20

Underbilaga B

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Riksbankens jubileumsfond 1987-12-31

Förändring verkligt Eget kapital 1987

1986-12-31

tkr

1987-12-31

tkr

Obligationers nominella värde
Obligationers marknadsvärde

680 080
583 728

674 900
589 101

96 352

85 799

Kapital

Värdereglering donations-kapital

450 000 450 000
193 689 643 689 193 696

643 696

Avgår skillnaden mellan
obligationers nominella
värde och marknadsvärde

-96 352

-85 799

Verkligt "Eget kapital"
Förändring verkligt"Eget kapital"

547 337

557 897

Verkligt "Eget kapital" 1986-12-31
Verkligt "Eget kapital" 1987-12-31

547 337
557 897

Ökning av verkligt "Eget kapital"

10 560

gotab Stockholm 1988 14697

4