Redogörelse till riksdagen

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Redogörelse till riksdagen

Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av riksbankens verksamhet under år 1985

Redog.

1985/86:19

Enligt lagen (1968:8) om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens
revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens tillstånd,
styrelse och förvaltning. Över revisionen skall en berättelse avges till
riksdagen senast den 1 mars.

Vid granskningen av riksbankens räkenskaper och förvaltning för år 1985
har vi på sedvanligt sätt biträtts av Bohlins Revisionsbyrå AB. Auktoriserade
revisorn Per Melin har därvid varit huvudansvarig för granskningen.

Resultatet av den har delgetts oss i bilagda rapport. Som framgår av
rapporten har revisionsbyrån inte funnit anledning till anmärkning. Dock har
en notering gjorts beträffande att i 1985 års bokslut redovisats en myntskuld.

Bakgrunden är denna.

Riksdagen beslutade den 11 december 1985 att Sveriges riksbank fr. o. m.
den 1 juli 1986 skall svara för tillverkningen och utgivningen av mynt och att
mynttillverkningen skall bedrivas i aktiebolagsform (prop. 1985/86:4, FiU:l,
rskr. 55). I samband med det förändrade huvudmannaskapet den 1 juli 1986
övertar riksbanken den befintliga utelöpande myntskulden, som beräknas
uppgå till ca 2 miljarder kronor. Enligt riksbankens förvaltningsberättelse
kommer myntskulden från detta datum att redovisas som en riksbankens
skuld på samma sätt som utelöpande sedelskuld. I bokslutet har av
riksbankens vinst för 1985 2,0 miljarder kronor reserverats för riksbankens
övertagande av myntskulden den 1 juli 1986.

Per Melin har noterat nämnda reservation och i sin rapport uttalat att den
vidtagna åtgärden ej kan bedömas förrän riksdagen behandlat den av
regeringen aviserade propositionen angående vissa överföringsfrågor i
samband med riksbankens övertagande av rätten att tillverka och utgiva
mynt.

Riksdagens revisorer vill med anledning av revisionsbyråns notering
anföra följande.

Riksdagens nyligen fattade beslut om tillverkning och utgivning av mynt
innebar i huvudsak att förslag om vissa lagändringar antogs och att vissa
övergripande riktlinjer för tillverkningen av mynt fastställdes. Av finansutskottets
betänkande 1985/86:1 framgår att en rad frågor återstår att
behandla då det gäller överförandet av myntverkets personal, utrustning
m. m.. Inte heller har riksdagen uttalat någon mening om hur ändringen av
huvudmannaskapet för tillverkning och utgivning av mynt bör påverka
statsbudgeten.

Den nämnda propositionen om vissa överföringsfrågor avses bli framlagd i 1

1 Riksdagen 1985/86. 2 sami. Nr 19

början av mars 1986. Vi anser oss kunna utgå från att det i propositionen Redog. 1985/86:19

kommer att presenteras underlag för bl. a. en bedömning av den beslutade

reformens budgeteffekter. Av den anledningen avstår vi från att i denna

berättelse redovisa någon egen bedömning av de åtgärder som riksbanken

vidtagit i 1985 års bokslut med anledning av den myntskuld som banken

övertar år 1986.

Vi förutsätter att riksdagen i samband med behandlingen av den kommande
propositionen överväger om riksdagen har anledning att anlägga några
särskilda synpunkter i fråga om riksbankens åtgärd att låta myntskulden
påverka 1985 års resultat.

I övrigt har granskningen av riksbankens förvaltning år 1985 inte givit oss
anledning till något särskilt uttalande.

Vi tillstyrker att fullmäktige i riksbanken beviljas ansvarsfrihet för
riksbankens förvaltning under år 1985.

Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna John Johnsson (s), Börje Stensson (fp), Kjell Nilsson (s),

Wivi-Anne Radesjö (s), Stig Gustafsson (s), Wiggo Komstedt (m), Anita
Johansson (s), Torsten Karlsson (s), Birgitta Rydle (m), Olle Aulin (m), Olle
Grahn (fp) och Stig Josefson (c).

Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
Hagbergh och revisionsdirektören Britt-Marie Holmgren (föredragande).

Stockholm den 26 februari 1986

På riksdagens revisorers vägnar

John Johnsson

Britt-Marie Holmgren

2

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Till Riksdagens revisorer
Granskningsrapport för riksbanken 1985

Riksdagens revisorer har utsett Bohlins Revisionsbyrå AB att såsom
utomstående sakkunnig på externrevisionens område biträda vid granskningen
av riksdagsförvaltningen i enlighet med bankoutskottets av riksdagen
godkända utlåtande nr 63 år 1967. Vi får härmed avge följande rapport över
vår granskning av riksbankens räkenskaper och förvaltning under år 1985.

Vi har tagit del av riksbankens förvaltningsberättelse och bokslut per 31
december 1985 samt fullmäktiges och direktionens protokoll. Vi har vidare
tagit del av revisionsavdelningens granskningsrapporter samt i övrigt bildat
oss en uppfattning om de av internrevisionen vidtagna granskningsåtgärderna
avseende löpande redovisning och bokslut.

Vi har noterat att riksbanken redovisar en avsättning om 2,0 miljarder
kronor avseende utestående myntskuld. Avsättningen har i sin helhet
belastat årets resultat. Den vidtagna åtgärden kan ej bedömas förrän
riksdagen behandlat den slutliga propositionen angående riksbankens övertagande
av rätten att tillverka och utgiva mynt.

Den av oss utförda granskningen har icke givit anledning till anmärkning.

Stockholm den 19 februari 1986
BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Per Melin

BOHLINS AUKTORISERADE REVISORER

Rapport över utförd granskning av bokslut för år 1985 för Sveriges riksbank

1 Inledning

1 samarbete med riksbankens internrevisionsavdelning har granskning skett
avseende bokslutet för år 1985.

Avsikten med denna rapport är att den skall utgöra en sammanfattande
dokumentation av den genomförda revisionen. Rapporten behandlar därför
dels allmänna förhållanden av betydelse för bedömning av bokslutet, dels
konstaterade väsentliga felaktigheter.

Under de rubriker där ingen kommentar finns är bedömningen att ingen
anmärkning/notering finns eller behövs anges avseende posten.

I rapporten har ej intagits någon beskrivning av hur granskningen tillgått.
Rapporten disponeras enligt följande:

Avsnitt

2 Förvaltningsberättelse

3 Resultaträkning

4 Balansräkning

5 Övrigt

Alla belopp i rapporten anges i Mkr om ej annat anges.

2 Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen finns angivet att vissa poster, typ fastigheter, skall
finnas redovisade som inom linjen post. Detta har dock ej skett.

3 Resultaträkning

3.1 Utländska rörelsen, ränteintäkter och räntekostnader
Ingen periodisering sker av vare sig ränteintäkter eller räntekostnader.

3.1.1 Utländska rörelsen, kursdifferenser

Kostnadsförda kursdifferenser om 3 181,4 motsvaras av en upplösning av
värderegleringskonto valutor om 3 000,0.

Redovisade kursdifferenser om 3 181,4 är ett nettobelopp av både positiva
och negativa kursomräkningar. Kursomräkningarna följer i allt väsentligt det
av bankofullmäktige fastställda beslutet angående värdering av utländsk
valuta.

Det bör dock noteras att värdeminskningen avseende särskilda dragnings -

rätter (SDR) i år har lett till att väsentliga kursvinster redovisas trots att de ej
har realiserats.

Vi anser att värderingsprinciperna avseende utländska valutor bör anpassas
till god redovisningssed.

3.2 Inhemska rörelsen

Inga periodiseringar sker av vare sig ränteintäkter eller räntekostnader.

3.3 Förvaltningskostnader

Inga noteringar har gjorts.

3.4 Bokslutsdispositioner

3.4.1 Statspapper och obligationer

Utöver nedskrivning av statspapper och obligationer om 1 134,5 vilken följer
fullmäktiges beslut avseende riksbankens bokföringskurser har ytterligare en
reserv om 2 000 lagts upp.

3.4.2 Myntskuld

Reserveringen om 2 000 avseende övertagande av myntskuld diskuteras
under punkt 4.17.

4 Balansräkning

4.1 Guld och valutareserv 44 644 (33 744)

Den kraftiga ökningen jämfört med föregående år förklaras av att fordran på
utländska banker ökat med 1 935 samt att innehavet av utländska statspapper
ökat med 8 213.

4.2 Sveriges andel i internationella återuppbyggnadsbankens
grundfond 375,5 (375,5)

1985

1984

IBRD:s grundfond

375,5

375,5

Beloppet avser 1/10 av totalt framtida åtagande. Enligt uppgift kan världsbanken
vid behov kräva in riksbankens totala åtagande. Det kan ifrågasättas
om ej ett dylikt åtagande bör anges i årsredovisningen.

Redog. 1985/86:19

Underbilaga

5

4.3 Övriga utländska tillgångar 3,1 (2,3)

4.4 Inhemska tillgångar 65 236,8(64 542,0)

Principförändring avseende värdering av Hypoteksinrättningars obligationer
har skett jämfört med tidigare år. Tidigare har värdering skett till viss procent
av det nominella värdet beroende på obligationens ålder. I år tas värdet upp
till 0. Föregående år var bokfört värde 268,6.

I övrigt har inga noteringar skett.

4.5 Utlåningö 621,0(1 363,3)

Ökningen förklaras av att bankernas kredit i checkräkning ökat kraftigt
jämfört med föregående år.

4.6 Skiljemynt 153,2 (107,7)

4.7 Checkar och postväxlar 2,3 (59,4)

4.8 Övriga inhemska tillgångar 1 954,8(67,1)

Ökningen förklarades med att utdelning om 1 660,5 förskotterades till
Statsverket under året.

4.9 Nettotilldelning av SDR i internationella valutafonder
2 190,5 (2 064,5)
4.10 Övriga utländska skulder 292,8 (436,4)

Minskningen jämfört med föregående år beror främst på att Bank of
International Settlements depå hos riksbanken avslutats under 1985.

4.11 Utelöpande sedlar 48 095,1 (46 519,7)

4.12 Checkräkning 1 670,5(1 715,9)

4.13 Särskilda räkningar 28 203,8(12 953,2)

1985

1984

Konton för investeringar

10 338,3

6 215,4

Särskilda investeringskonton

6 745,2

4 306,5

Likviditetskonton för företag

7 749,5

1 927,5

Likviditetskonton för kommuner

2 271,5

-

Exportdepositionskonton

1 099,3

503,8

28 203,8

12 953,2

4.14 Övriga inhemska skulder 208,0 (60,5)

4.15 Värderegleringskonto för valutor 5 000(8 000)

Upplösning har skett om 3 000 för att balansera en kursförslut om 3 181,4.

Redog. 1985/86:19

Underbilaga

6

4.16 Värderegleringskonto för svenska statspapper 7 000
(5 000)

Ytterligare reservering om 2 000 har gjorts i år.

4.17 Avsättning myntskuld 2 000 (-)

Principbeslut har tagits av Riksdagen att rätten att låta tillverka och ge ut
mynt överförs från regeringen till Sveriges riksbank fr. o. m. juli 1986.

I samband med övertagandet skall riksbanken redovisa en utelöpande
myntskuld i enlighet med de principer som gäller för utelöpande sedelskuld.

Denna myntskuld har dock redovisats redan i årets bokslut och har genom
en bokslutsdisposition påverkat riksbankens utdelningsbara medel negativt
med 2 000.

I sammanhanget bör också noteras hur riksbanken hittills har redovisat
köp och försäljning av mynt. Riksbanken som har köpt och sålt mynten till
nominellt värde har ej bokfört intäkterna och kostnaderna över resultatkonton
utan endast över balanskonton. Trots detta förfaringssätt kan man säga
att riksbanken belastats av lika stora intäkter som kostnader avseende
mynthandeln, bortsett då från transportkostnader etc. Detta innebär i sin tur
att då riksbanken i årets bokslut belastar resultatet med en avsättning för
myntskuld tas kostnader avseende mynten för andra gången.

4.18 Eget kapital 24 330(23 511)

5 Övrigt

Läsning av fullmäktiges ordinarie och särskilda protokoll samt direktionens
protokoll har skett under året. Ingen notering har skett utifrån denna
granskning.

Stockholm den 17 februari 1986

BOHLINS REVISIONSBYRÅ AB

Anders Hellqvist

Redog. 1985/86:19

Underbilaga

1

gotab Stockholm 1986 1041S