RR13

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen

2002/03:RR13

Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen, räddningstjänsten, sjukvården m.fl. Resultatet av gransk-ningen har redovisats i rapporten 2002/03:5 Radiokommunikation för trygg-het och säkerhet. Rapporten finns i bilaga till denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren ges nedan. Den 22 januari 2003 överlämnade kommittén Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) ett betänkande med förslag till gemensamt radio-kommu-nikationssystem för skydd och säkerhet (SOU 2003:10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-04-02 Bordläggning: 2003-04-02 Hänvisning: 2003-04-03 Motionstid slutar: 2003-04-17
Förslagspunkter (4)