RR16

Framställning / redogörelse 2002/03:RR16

Förslag till riksdagen

2002/03:RR16

Riksdagens revisorers förslag angående staten som bolagsägare 2002/03 RR16 Revisorernas granskning

Riksdagens revisorer granskade 1997 statens roll som bolagsägare. Granskningen resulterade i flera förslag som syftade till att förstärka ägarrollen (förs. 1997/98:RR9).

Revisorernas nya granskning har omfattat styrningen och uppföljningen av de statliga bolagens verksamheter samt ägarföreträdaren Regeringskansliets roll i det avseendet. En särskild studie har gjorts av bolagsledningarnas löner och pensioner.

Revisorernas iakttagelser, överväganden och förslag har redovisats i rapporten Staten som bolagsägare, (2002/03:10), vilken fogas till denna skrivelse som bilaga 1.

Rapporten har remitterats till myndigheter, bolag och organisationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2003-06-12 Bordläggning: 2003-06-12 Hänvisning: 2003-06-13 Motionstid slutar: 2003-09-19
Förslagspunkter (7)