RR2

Framställning / redogörelse 2000/01:RR2

Förslag till riksdagen

2000/01:RR2

Riksdagens revisorers förslag angående

Bemyndiganden med utgångspunkt i försvaret 2000/01 RR2 Inledning

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och För-svarsmakten hanterar och redovisar bemyndiganden i det militära försvaret. Granskningen har inriktats mot frågan om hur regeringens redovisning av be-myndigan-den till riksdagen kan förbättras.

Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Bemyndiganden -med utgångspunkt i försvaret (1999/2000:8). Rapporten finns som bilaga 1 till denna skrivelse. Rapporten har remissbehandlats. En sammanfattning av remissvaren finns i bilaga 2. I det följande redovisar revisorerna en samman-fattning av rapporten. Därefter behandlas remissinstansernas synpunkter på rapporten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-10-18 Bordläggning: 2000-10-18 Hänvisning: 2000-10-19 Motionstid slutar: 2000-11-02
Förslagspunkter (4)