RR7

Framställning / redogörelse 2002/03:RR7

Förslag till riksdagen

2002/03:RR7

Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 2002/03 RR7 Inledning

Revisorerna har på eget initiativ granskat hur regeringen styr Fortifikations-verket och Försvarsmakten för att åstadkomma en effektiv förvaltning och ett effektivt brukande av försvarets fastigheter och anläggningar. Revisorerna har även granskat hur Fortifikationsverket och Försvarsmakten har samver-kat inom fastighets- och anläggningsområdet. Efter förslag från försvarsut-skottet omfattar granskningen också frågan om vilka effekter tillämpningen av kapitalkostnader har haft i samband med förbandsnedläggningar till följd av 2000 års inriktningsbeslut (prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168).

Med granskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2002-10-18 Bordläggning: 2002-10-22 Hänvisning: 2002-10-24 Motionstid slutar: 2002-11-06
Förslagspunkter (8)