Sami. 2 Förslag och redogörelser

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG

PROTOKOLL BIHANG
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

RIKSDAGEN

PROTOKOLL BIHANG

1982/83

Sami. 2 Förslag och redogörelser

Nr 3-25

3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet
under år 1982

4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga
stödet till industrin

5 Fullmäktiges i riksbanken skrivelse med förslag till
lag om vissa äldre sedlar

6 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående
sin verksamhet från den tjugonionde t. o. m.
den trettionde sessionen

7 Om ändrade bestämmelser angående kungörandet av
författningar på riksdagens förvaltningsområde

8 Riksdagens revisorers förslag angående besparingsåtgärder
i statsförvaltningen

9 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för perioden
den 1 januari 1982-den 30 juni 1982

10 Om säkerhet och beredskap i riksdagen

11 Riksdagens revisorers förslag angående riksbankens
regionala organisation

12 Riksdagens revisorers förslag i anslutning till granskning
av domänverket

13 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse
för första halvåret 1982

14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för
år 1982

15 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av
riksbankens vinstmedel för år 1982

16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse
för åren 1971-1982

Band C 3

17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag
på tilläggsbudget III till statsbudget för budgetåret
1982/83, m. m.

18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av riksbankens verksamhet under år 1982

19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet
under år 1982

20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen
av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret
1981/82

21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
berättelse över fondens verksamhet och förvaltning
under år 1982

22 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen
och försvarsplaneringen

23 Från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska
(rådgivande) församling rörande församlingsmötena
under tiden april 1982-januari 1983 (34:e
sessionen)

24 Om säkerhetsskyddet i riksdagen

25 Förslag till ny organisation

Redog. 1982/83:3

Redogörelse

1982/83:3

Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år
1982

Till riksdagen

Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för
sin verksamhet under år 1982.

Lönedelegationens sammansättning

Val av ledamöter och suppleanter i lönedelegationen för riksdagens nya
valperiod ägde rum den 19 oktober.

Under den föregående delen av året hade lönedelegationen följande
sammansättning.

Ledamöter var Alf Wennerfors (m), Valter Kristenson (s), Åke Polstam
(c) (till den 4 oktober), Helge Karlsson (s) (till den 4 oktober), Bertil Dahlén
(fp) (till den 4 oktober), Ivar Nordberg (s), Hans Nyhage (m). Bernt Nilsson
(s) (till den 4 oktober), Arne Fransson (c), Lilly Hansson (s), Per-Olof
Strindberg (m), Elvy Nilsson (s), Bengt Kindbom (c), Kjell Nilsson (s),
Margot Håkansson (fp) (till den 4 oktober), Tommy Franzén (vpk) och Tage
Adolfsson (m).

Suppleanter var Bo Siegbahn (m) (till den 4 oktober), Kjell-Olof Feldt (s)
(till den 8 oktober), Anna Eliasson (c) (till den 8 oktober), Sivert Andersson
(s), Wilhelm Gustafsson (fp) (till den 4 oktober), Karl-Erik Häll (s), Lars
Ahlmark (m), Olle Östrand (s), Elis Andersson (c), Rune Jonsson (s), Sonja
Rembo (m), Birgitta Johansson (s), Marianne Karlsson (c), Nils-Olof
Grönhagen (s), Åke Persson (fp) (till den 4 oktober), Karin Nordlander
(vpk) och Sven Munke (m).

Ordförande var under denna tid Åke Polstam (till den 4 oktober) och vice
ordförande Valter Kristenson.

Från den 19 oktober har lönedelegationen haft följande sammansättning.

Ledamöter har varit Ivar Nordberg (s), Alf Wennerfors (m), Elvy Nilsson
(s), Arne Fransson (c), Kjell Nilsson (s), Hans Nyhage (m), Sivert
Andersson (s), Karl-Erik Häll (s), Per-Olof Strindberg (m), Bengt Kindbom
(c). Rune Jonsson (s), Birgitta Johansson (s), Tage Adolfsson (m), Eric
Hägelmark (fp), Nils-Olof Grönhagen (s), Karin Nordlander (vpk) och Elis
Andersson (c).

Suppleanter har varit Lars Ulander (s), Lars Ahlmark (m), Per-Axel
1 Riksdagen 1982183. 2 sami. Nr 3

Redog. 1982/83:3

2

Nilsson (s), Olof Johansson (c), Roland Sundgren (s), Sonja Rembo (m),
Anita Johansson (s), Bo Södersten (s), Sven Munke (m), Marianne Karlsson
(c), Maja Bäckström (s), Bengt Kronblad (s), Anders Högmark (m), Hugo
Bergdahl (fp), Torsten Karlsson (s), John Andersson (vpk) och Britta
Hammarbacken (c).

Ordförande har under denna tid varit Arne Fransson och vice ordförande
Elvy Nilsson.

Sammanträden

Lönedelegationen har under året hållit åtta sammanträden, nämligen den
26 januari, den 31 mars, den 12 maj, den 9 och den 30 juni, den 19 oktober,
den 10 november och den 16 december.

Arbetsuppgifter och ställningstaganden

Vid sammanträdet den 30 juni lämnade statsrådet Olof Johansson - med
anledning av önskemål därom som framställts inom lönedelegationen -information om regeringens överväganden om de lönepolitiska konsekvenserna
inom den offentliga sektorn av de ändringar i sjukförsäkringen som
hade föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagen (prop. 1981/82:144,
SfU 1981/82:15, rskr 1981/82:341).

Kommunminister Bo Holmberg lämnade vid sammanträdet den 16
december en redogörelse inför de förestående förhandlingarna om statstjänstemännens
löner under den kommande avtalsperioden.

Flertalet av de avtal som har underställts lönedelegationen för prövning
har gällt s. k. AB-frågor, dvs. frågor om lönegradsplacering av tjänster i
samband med omorganisation av viss myndighet.

Godkända avtal m. m.

Lönedelegationen har under året på riksdagens vägnar godkänt följande
avtal m. m.

den 26 januari:

1. avtal den 23 november 1981 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i medbestämmandeavtalet den 2 mars 1978
för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S),

2. avtal den 23 november 1981 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i medbestämmandeavtalet den 5 oktober

Redog. 1982/83:3

3

1978 för det icke-statliga lärarområdet (MBA-L),

3. avtal den 15 januari 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid statens
järnvägar,

4. allmänt reseavtal (RARA) den 20 november 1981 mellan riksdagens
förvaltningskontor samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas
förbund och TCO:s statstjänstemannasektion,

den 31 mars:

5. det avtal som kommer till uttryck i protokoll den 26 november 1981 från
förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
enligt 12 § avtalet om statlig företagshälsovård m. m.,

6. avtal den 2 mars 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid skolöverstyrelsen
och länsskolnämnderna,

7. avtal den 19 februari 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid skogsvårdsstyrelserna,

8. avtal den 19 februari 1982 mellan statens arbetsgivarverk och Sveriges
arbetsledareförbund om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid
skogsvårdsstyrelserna,

9. avtal den 17 december 1981 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i allmänna reseavtalet RARA,

den 12 maj:

10. avtal den 16 april 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsuppflyttning m. m. för vissa tjänster [tryckt -exkl. bilaga - i statens arbetsgivarverks cirkulär 1982 A 13],

11. avtal den 15 april 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid militärområdesstaberna
och militärområdenas verkstadsförvaltningar,

12. särskild överenskommelse den 16 april 1982 om lönegradsändringar för
vissa tjänster vid försvarets radioanstalt,

13. medbestämmandeavtal den 17 december 1981 mellan statens arbetsgivarverk
samt Centralorganisationen SACO/SR och Försäkringsanställdas

Redog. 1982/83:3

4

förbund för försäkringskasseområdet - riksförsäkringsverksfrågor m. m.
(MBA-FK-RFV) med därtill hörande förhandlingsprotokoll,

den 9 juni:

14. avtal den 12 maj 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid försvarets
materielverk,

15. avtal den 10 mars 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid energiforskningsnämnden,

den 30 juni:

16. avtal den 27 maj 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid statens
järnvägar,

17. avtal den 9 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas
förbund och TCO:s statstjänstemannasektion angående avlöningsförmåner
m. m. för flygledare,

18. avtal den 9 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk och Centralorganisationen
SACO/SR angående avlöningsförmåner m. m. för flygledare,

19. avtal den 17 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid Sveriges
geologiska undersökning,

20. avtal den 17 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid nämnden
för statens gruvegendom,

21. avtal den 18 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid försvarsmaktens
nya myndighet på Gotland (Visby),

22. avtal den 18 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk och Sveriges
arbetsledareförbund om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid
försvarsmaktens nya myndighet på Gotland (Visby),

23. avtal den 18 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av tjänster vid myndigheten
rikshemvärnschefen,

Redog. 1982/83:3

5

24. avtal den 16 juni 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen
SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
med hemställan om inrättande av statens arbetsmiljönämnd,

den 10 november:

25. avtal den 29 september 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i medbestämmandeavtalet den 2 mars 1978
för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S),

26. avtal den 29 september 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om ändring i medbestämmandeavtalet den 5 oktober
1978 för det icke-statliga lärarområdet (MBA-L),

27. det avtal som innefattas i protokoll den 1 oktober 1982 över förhandlingar
mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen SACO/
SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion angående
ändring i 10 § avtalet om statlig företagshälsovård m. m.,

28. det avtal som innefattas i protokoll den 1 oktober 1982 över förhandlingar
mellan statens arbetsgivarverk samt Centralorganisationen SACO/
SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion enligt 12 §
avtalet om statlig företagshälsovård m. m.,

29. avtal den 29 september 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsplacering m. m. av vissa tjänster vid
näringsfrihetsombudsmannen,

30. avtal den 22 juni 1982 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lokala löneförhandlingar m. m. inom RATFområdet
(L-RATF),

den 16 december:

31. avtal den 23 november 1982 mellan statens arbetsgivarverk samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om lönegradsuppflyttning m. m. för vissa tjänster
[tryckt - exkl. bilaga 1 - i statens arbetsgivarverks cirkulär 1982 A 29],

32. bilersättningsavtal den 20 oktober 1982 mellan riksdagens förvaltningskontor
samt Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och
TCO:s statstjänstemannasektion,

Redog. 1982/83:3

6

33. avtal den 20 oktober 1982 mellan riksdagens förvaltningskontor samt
Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion
om anställnings- och arbetsvillkor för vissa arbetstagare
som anvisats beredskapsarbete hos riksdagen och dess verk.

Stockholm den 31 december 1982

För riksdagens lönedelegation
ARNE FRANSSON

/Lars Foyer

GOTAB 73264 Stockholm 1982