Apotekets marknadsandelar

Interpellation 2012/13:372 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 10 april

Interpellation

2012/13:372 Apotekets marknadsandelar

av Ingela Nylund Watz (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade vid då gällande tidpunkt. Enligt den ägaranvisning som bolaget för närvarande har fastslås att marknadsandelen inte får överstiga 36,0 procent.

Vi var många som redan före avregleringen varnade för att de nya apoteken skulle koncentreras till större orter och att framför allt glesbygden men också stadsdelar i de större städerna skulle få en sämre service. Vi är nu i ett läge då många fristående apoteksbolag ser sin lönsamhet pressad. På flera orter har apotek lagts ned.

Statsrådet har vid tidigare tillfällen då problemet uppmärksammats menat att ”då får väl Apoteket ta ett särskilt ansvar för att upprätthålla service i hela landet” Problemet är dock att Apoteket AB i dagsläget inte har något sådant uppdrag. Om Apoteket AB skulle etablera sig på orter där en privataktör lagt ned verksamheten skulle sannolikt den tillåtna marknadsandelen överskridas.

Har socialministern, mot denna bakgrund, gjort det ställningstagandet att regleringen av Apoteket AB:s tillåtna marknadsandel är förenlig med målet om god samhällsservice i hela landet?

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att säkerställa en god apoteksservice i alla delar av landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-10 Anmäld: 2013-04-10 Besvarad: 2013-04-23 Sista svarsdatum: 2013-04-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (105 anföranden)