åtgärder mot ungdomsbrottslingar

Interpellation 2004/05:641 av Magnusson, Cecilia (m)

av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj

Interpellation 2004/05:641

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot ungdomsbrottslingar

Ungdomar som begår brott, till och med upprepade sådana, har en gång begått sin första brottsliga gärning. Det första brottet borde ha varit det sista men många ungdomar fastnar i ett kriminellt liv. Det finns en växande oro i Sverige bland allmänheten och inte minst bland unga och föräldrar för ett hårdare samhällsklimat och en allt råare vardag. Oron har under den senaste tiden underbyggts av medierna som rapporterat om våld bland ungdomar. En uppenbar risk är att ungdomar som oroar sig för att bli utsatta för brott själva vidtar olagliga @ och farliga @ åtgärder för att kunna freda sig. Unga brottsoffer kan själva bli gärningsmän.

Samhället måste tidigare än i dag markera att vissa beteenden och kriminella gärningar inte kan accepteras och måste därför ge ett bättre stöd till dem som drabbas av ungdomsvåldet. När en ung person gör sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarligare gärning, som skulle ha varit straffbar om han eller hon varit över 15 år, måste det finnas konkreta åtgärder som ger den unge signaler om att detta beteende är oacceptabelt. Samhället måste agera innan den unges brottslighet hamnar hos åklagare.

Det hemska är att det meningslösa våldet och annan grov brottslighet kryper allt längre ned i åldrarna.

Regeringen har låtit en utredare utvärdera samhällets insatser mot unga med risk för en kriminell utveckling och föreslå åtgärder för att stävja ungdomsbrottsligheten.

I betänkandet som lades fram vid jultid år 2004 saknas dock förslag till tidiga åtgärder i den unges utveckling. Föräldrarnas förmåga till stora insatser, skolans kunskap om riskbeteenden hos den unga och socialtjänstens möjligheter till snabbare ingripanden borde ha fått väsentligt större utrymme.

Samhället måste tydligare än i dag visa att kriminella gärningar inte kan accepteras oavsett ålder på gärningsmannen. Rättsväsendet måste reagera snabbare, tidigare och tydligare mot ungdomar som är på väg in i brottsligheten.

Min fråga till justitieministern är följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge föräldrar stöd samt ge skolan och socialtjänsten verktyg, för att förhindra unga att utveckla kriminella karriärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Svar fördröjt anmält: 2005-06-02 Besvarad: 2005-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.