barn som misshandlas

Interpellation 2004/05:606 av Magnusson, Cecilia (m)

av Magnusson, Cecilia (m)

den 19 maj

Interpellation 2004/05:606

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om barn som misshandlas

Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av barnmisshandel ökat med över 90 % enligt en kartläggning som TV 4:s Nyheterna gjorde vid årsskiftet. Delvis beror ökningen på att samhället blivit bättre på att anmäla barnmisshandel. Forskare menar dock att den faktiska ökningen är minst 20 %. Detta är en utveckling som måste vändas. Det är inte acceptabelt att tiotusentals barn misshandlas varje år.

Barnens möjligheter att få sin rättssäkerhet tillgodosedd i det svenska rättssamhället måste bli bättre. I dag är rättssystemet uppbyggt kring vuxna människor som utsätts för brott eller hamnar i utsatta situationer som norm. Barn som utsätts för brott kräver dock särskild uppmärksamhet och särskild kompetens hos polisutredaren. För att barnen ska känna sig trygga under utredningen måste det finnas en förståelse för och kunskap om barns behov och hur de agerar när de blivit utsatta för brott.

Som ett led att bättre möta barn som utsatts för brott talar regeringen om att inrätta "Barnahus" där myndigheterna samlas runt barnet. Det låter fantastiskt men en sådan samordning kostar pengar. Pengar, som måste tillskjutas för att inte inkräkta på andra uppgifter som polisen, rättsväsendet, vården, socialtjänsten med flera har. Hittills har regeringen inte presenterat några konkreta förslag till finansiering.

Samordningen som regeringen talar om i remissen "Barnen i brottets skugga" är positiv men en kedja är inte starkare än den svagaste länken. Därför är det nödvändigt att fortsätta satsa så att polisen kan utbilda fler med specialkompetens att utreda våld inom familjen. Ett annat område som i linje med det här tankesättet behöver utvecklas är åklagarväsendet. I ett försök att stärka åklagarnas kompetens att handskas med våld mot barn och inom familjerna har riksåklagaren (RÅ) föreslagit vidareutbildning av ett antal åklagare för att de ska bli specialister på att hantera familjevåld. För att de ska ha möjlighet att klara en sådan ambitiös målsättning har de begärt extra resurser. Jag har länge förespråkat en kompetenshöjning inom domstolsväsendet när det gäller att möta barn men inom det området har mycket lite skett.

För att visa att samhället inte accepterar att barn misshandlas bedöms brottet alltid som grovt. Trots detta dömer inte domstolarna ut de straff som straffskalan möjliggör. Vanligtvis dömer svenska domstolar på den nedre delen av skalan. Strafftiderna behöver vara längre. Kriminalvården behöver tid för att genomföra meningsfulla rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringen är nödvändig för att förövaren ska komma till insikt om sitt brott och minska antalet återfall. Även här är det viktigt att stärka kriminalvården så att de har tillräckligt med personal och resurser att erbjuda vård. Målet måste ju vara att ge barnen en bättre förälder efter straffet är avtjänat.

1.Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att utveckla och stärka de enskilda myndigheternas kompetens att utreda brott där barn har drabbats av såväl misshandel som familjevåld?

2.Vad avser justitieministern att göra för att klargöra hur finansieringen av regeringens föreslagna "Barnahus" ska ske?

3.Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att skärpa straffutmätningen i samband med barnmisshandel så att en adekvat behandling kan ges till förövaren?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2005-05-19 Inlämnad: 2005-05-19 Svar fördröjt anmält: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.