Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt

Interpellation 2017/18:597 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Svenska hushåll förväntas hålla sig med ett förråd av livsmedel för sin egen konsumtion. Detta eftersom mer än hälften av all mat vi konsumerar importeras och att ett avbrott därav inte kan uteslutas. Därtill är distributionen av livsmedel inom Sverige sårbar för störningar av elförsörjningen, den elektroniska betalningsförmedlingen och järnvägs- och vägtransporter. 

Det är inte ändamålsenligt att Försvarsmaktens soldater och sjömän själva ska hålla sig med livsmedel för sin konsumtion under tjänstgöring i kris, beredskap och krig. Myndigheten måste spritt över landet hålla förråd för detta.

I händelse av allvarliga störningar som medför begränsningar av livsmedelsförsörjningen måste statsmakten kunna ransonera livsmedel. Det är därför av utomordentlig betydelse att de legala medlen för detta är tillämpliga.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta så att livsmedel beredskapslagras för svenska soldaters och sjömäns konsumtion under kris, beredskap och krig?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-07-12 Inlämnad: 2018-07-12 Inte besvarad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-07-26 Anmäld: 2018-08-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.