Bolånetak och amorteringskrav

Interpellation 2012/13:244 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:244 Bolånetak och amorteringskrav

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Bolånetaket infördes för att dämpa prisuppgången på bostadsmarknaden och för att minska hushållens skuldsättning. När bolånetaket infördes fördes en debatt om att det riskerade att utestänga ungdomar från bostadsmarknaden samt att nyttjandet av in blanko-lån skulle bli mer vanligt, vilket i sin tur skulle leda till att kostnaderna för den enskilde riskerade att öka.

Det har sedan införandet av bolånetaket kommit rapporter som bekräftar farhågorna. Senast var det Ekot som rapporterade om att in blanko-lån upp till 350 000 kronor förekommer och att det är vanligt med in blanko-lån hos alla storbanker.

Det är viktigt att få reda på vilka effekter och konsekvenser bolånetaket fått. Skuldsättningen fortsätter öka, om än i lägre takt, vilket signalerar om att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Den höga privata skuldsättningen är väldigt oroväckande och påverkar även Riksbankens räntesättning.

Vänsterpartiet har föreslagit amorteringskrav på nya lån som ett viktigt verktyg att komplettera eller ersätta bolånetaket med.

Mina frågor till statsrådet utifrån detta blir därför följande:

1. När avser statsrådet att ta initiativ till en utvärdering av bolånetaket?

2. Gör statsrådet ställningstagandet att den höga privata skuldsättningen är ett fortsatt problem, och vilka åtgärder föreslår statsrådet i så fall?

3. Avser statsrådet att ta initiativ till införande av amorteringskrav på nya lån?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-01-31 Anmäld: 2013-01-31 Återtagen: 2013-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.