bostadssituationen i tillväxtområden

Interpellation 1999/2000:356 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 14 april

Interpellation 1999/2000:356

av Anders Ygeman (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssituationen i tillväxtområden

Det är på gång mycket inom det bostadspolitiska området! På en mängd områden förbereds förslag för att utveckla allmännyttan, stärka hyresgästinflytandet och för att få en lagstiftning som gör det möjligt att använda de kommunala bostadsföretagen som ett aktivt instrument i bostadsförsörjningen. Samtidigt kommer de mörka rapporterna om ett alltför lågt bostadsbyggande, om en ökad trångboddhet och ovanpå detta: de ideologiska utförsäljningarna av kommunalt ägda hyreslägenheter i några av landets kommuner.

Vi behöver nu såväl snabba som långsiktiga insatser för att säkra bostadsförsörjningen i bl.a. Stockholmsregionen @ där det i dag saknas såväl lediga lägenheter som tillräckliga planer på byggande.

De som förr trott på marknaden som den faktor som ordnar allt till det bästa utan samhällspåverkan borde nu ha tänkt om. Trots en god lönsamhet i branschen vill de privata bostadsföretagen koncentrera sina byggaktiviteter till egnahem och bostadsrätter. Men i övrigt är det stiltje. Det håller inte. Den "rena marknadsekonomin" klarar inte att möta människors grundläggande behov av tak över huvudet.

I Dagens Nyheter den 29 februari uttrycker det moderata kommunalrådet i Huddinge kommun söder om Stockholm sin syn på bostadsbyggandet. Tesen är att det får vara slut på byggandet av nya hyresrätter. Det är villor och bostadsrätter som gäller. Samtidigt ser vi bristerna: unga människor som vill ha en lägenhet. Som saknar möjligheter att köpa en bostad. Som faktiskt kräver av olika aktörer att man gemensamt tar ansvar och sörjer för bostadsförsörjningen.

En del av dessa är unga som gärna vill studera i vår region. Vi har under de senaste åren stimulerat utbyggnaden av högskolan. Fler måste få högre kompetens för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. Då får vi inte acceptera att unga människor tvingas avstå studier därför att det inte finns någonstans att bo.

Det är angeläget att vi fortsätter utbyggnaden av högskolan. Samtidigt kan det vara rimligt att överväga om det är lämpligt att de tillkommande plasterna också kopplas till byggandet av studentbostäder.

Stockholmsregionen har de senaste åren sörjt för nära hälften av landets tillväxt. Det är nödvändigt att också andra regioner får förutsättningar att leva. Samtidigt är det avgörande för välfärd och tillväxt att exempelvis Stockholmsregionen inte faller tillbaka därför att vi inte klarar att ge människor en bostad.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att underlätta för ungdomar att få en bostad, också i landets tillväxtregioner?

Vilka initiativ överväger statsrådet att ta, i syfte att öka samhällets styrmedel, i de delar där marknaden nu misslyckats?

Avser statsrådet återkomma till riksdagen med förslag som effektivt kan förhindra den art av kommunala "förbud" mot nybyggnation av hyreslägenheter som exemplifieras i interpellationen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-14 Anmäld: 2000-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.