Dålig mobiltäckning och långsam övergång till 4G

Interpellation 2012/13:408 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 maj

Interpellation

2012/13:408 Dålig mobiltäckning och långsam övergång till 4G

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den bristfälliga täckningen i näten för mobiltelefoni har blivit en stor fråga i många delar av landet. Människor är upprörda över att de inte kan ringa med mobilen eller använda mobiltjänster, som blir alltmer betydelsefulla för människor och företag.

Statsrådet Anna-Karin Hatt har så sent som i mars 2013 lyft fram att regeringen och Post- och telestyrelsen (PTS) till stor del baserar sin strategi för att öka framkomligheten i mobilnäten på en snabb utbyggnad av 4G. Statsrådet skriver: ”Nu byggs 4G ut i snabb takt. I takt med att det tas i bruk, och i takt med att det kommer telefoner som kan börja använda 4G-nätet, kommer 3G-nätet bli mindre överbelastat.” 4G i hela landet, särskilt på landsbygden, är en av regeringens främsta prioriteringar enligt den nationella bredbandsstrategin.

Samtidigt med expansionen av 4G skulle alltså de äldre 3G- och 2G-näten avlastas. Med lägre belastning skulle de som fortsatte att använda dessa nät få bättre kvalitet och bättre täckning. Att överbelastade mobilnät ger stora problem med uppkopplingen har många fått uppleva.

Men det har inte alls gått enligt planerna, särskilt fort går det inte. Faktum är att övergången till 4G inte alls går i den takt som man tidigare räknat med.

Den långsamma övergången till 4G har medfört så stor överbelastning i 3G-näten att operatörerna tvingats flytta omfattande resurser från investeringar i 4G till 3G. Dessa investeringar har gått till att stärka 3G-nätet där belastningen är hög i de stora städerna, vilket inte alls bidrar till ökad täckning i landets mindre tätbefolkade områden.

Den väsentligt långsammare övergången till 4G i jämförelse med de optimistiska tongångarna från regeringen och dess myndigheter har bidragit till sämre mobiltäckning för alla.

Mot bakgrund av att de omfattande bristerna i täckningen är ett stort problem för många människor och företag som verkar utanför de mest tätbefolkade delarna av Sverige vill jag ställa ett antal frågor till statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra åt det faktum att vart femte hushåll på landsbygden fortfarande fyra år efter introduktionen saknar täckning av 4G-nät?

Avser statsrådet att ta reda på förklaringen till att den lägre användningen av 4G också lett till problemen med den dåliga mobiltäckningen?

Vad avser statsrådet att göra för att motverka bristerna i marknadens effektivitet som bromsar användningen av 4G i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-07 Anmäld: 2013-05-13 Svar fördröjt anmält: 2013-05-17 Besvarad: 2013-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)