Demokratiska mötesplatser

Interpellation 2005/06:265 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 20 februari

Interpellation 2005/06:265 av Anders Ygeman (s) till statsrådet Jens Orback (s)

Demokratiska mötesplatser

Torget har sedan urminnes tider stått som symbol för det demokratiska samtalet. Där har människor kunnat mötas, åsikter utväxlas och åsikter brytas mot varandra i ett fritt meningsutbyte.

Detta håller dock i rask takt på att förändras. Runtom i vårt land köps torgen upp av privata intressen. För att få skydd från väder och vind glasas torgen in och förvandlas därmed från offentliga till privata rum. Bara den som har råd med avgiften till den privata näringsidkaren ges tillträde till torget eller centrumanläggningen.

Denna utveckling hotar det demokratiska utbytet och kan på lång sikt minska valdeltagandet och intresset för den demokratiska processen. Det är därför av yttersta vikt att de offentliga rummen garanteras och att det tillses att det offentliga åsiktsutbytet förblir offentligt även efter en inglasning eller vid en privatisering av en centrumanläggning. Lagstiftningen bör utformas på ett sådant sätt att dessa fundamentala rättigheter garanteras.

I april 2002 tillkännagav riksdagen för regeringen att de borde utreda frågan om rätten att använda offentlig plats närmare (2001/02:BoU8). Tre år senare, våren 2005, påminde bostadsutskottet regeringen om att frågan fortfarande inte åtgärdats (2004/05:BoU3y).

Inför den valrörelse som väntar är problemet med bristen på platser där människor får yttra sig fritt och föra en dialog med varandra @ utan att betala några avgifter @ mycket tydlig.

Jag vill därför fråga vad statsrådet avser att göra åt det demokratiska underskott som uppstått med inglasade torg och gallerior och om statsrådet avser att verka för att den nya lagstiftningen läggs på riksdagens bord.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Återtagen: 2006-02-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.