Den högre utbildningens roll i den digitala agendan

Interpellation 2011/12:428 av Lillemets, Annika (MP)

av Lillemets, Annika (MP)

den 20 juni

Interpellation

2011/12:428 Den högre utbildningens roll i den digitala agendan

av Annika Lillemets (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Näringsdepartementet presenterade i oktober 2011 It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Den ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Globalisering och teknikutveckling gör att allt fler samhällssektorer flyttar ut på internet. Informationssamhället har fört med sig många positiva förändringar. Sverige är dessutom ett av de länder i världen som har den mest teknikvänliga befolkningen, delvis på grund av målmedvetna satsningar från svenska regeringar.

Kvaliteten i den högre utbildningen är avgörande för att Sverige inte ska halka efter internationellt. Länder som USA har under lång tid lagt stora resurser på utbildning och forskning, men vi ser nu också att länder som Kina, Malaysia och Sydkorea ökar sina investeringar i högre utbildning. Varje år utexamineras exempelvis 400 000 ingenjörer i Kina. Flera länder, bland andra USA och Indien, satsar stort på nätstudier. I Indien förväntas antalet studenter öka till 40 miljoner och andelen nätstudenter till 40 procent år 2020. Sverige måste förhålla sig till denna situation.

Både svensk och internationell statistik visar att framtidens utbildning alltmer kommer att ske i form av nätutbildningar. En växande andel studenter väljer i dag att studera genom nätutbildningar eller distansutbildningar. Mellan 2002/03 och 2008/09 ökade antalet svenska nätstudenter från 20 000 till 40 000 helårsstudenter. I dag läser 80 000 studenter hela eller delar av sin högskoleutbildning på nätet, vilket motsvarar 14 procent av helårsstudenterna. Svenska högskolor erbjuder årligen omkring 3 500 fristående kurser, 90 yrkesexamensprogram och 130 generella program på nätet.

Den digitala agendan är en strategi för att Sverige på bästa sätt ska använda digitaliseringens möjligheter. Tyvärr saknas skrivningar om högre utbildning helt i dokumentet, vilket känns märkligt med tanke på den nära koppling som traditionellt finns mellan högre utbildning och teknikutveckling. Genom att komplettera den digitala agendan kan den kunna bli ett kraftfullt verktyg för att utveckla högre utbildning genom modern teknik.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att lyfta in högre utbildning i den digitala agendan.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-08-16
Debatt (7 anföranden)