Den nationella innovationsstrategin

Interpellation 2012/13:379 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 16 april

Interpellation

2012/13:379 Den nationella innovationsstrategin

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I höstas antog regeringen en nationell innovationsstrategi. Arbetet med att ta fram underlag för denna bedrevs på ett brett och ambitiöst sätt. Många aktörer gavs tillfälle att lämna synpunkter och inspel till näringsdepartementet under processen. Slutresultatet är en produkt som dess värre varken innehåller någon strategi för genomförande eller uppföljningsbara mål, vilket är mycket anmärkningsvärt.

Runt om i världen samlar sig nu allt fler länder kring kraftfulla strategier för att utveckla sina innovationssystem. Den globala konkurrensen är knivskarp och utvecklingen går fort framåt i många av dessa. Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå vilka bevekelsegrunder regeringen haft då innovationsstrategin givits en så nedtonad prioritet. Arbetet med strategin ska ledas och samordnas av ett kansli på Näringsdepartementet.

Samtliga partier i riksdagen är angelägna om att vi i Sverige förmår stärka våra positioner på innovationsområdet. Mycket talar också för att en samordnad beredning i riksdagen av såväl den nyligen antagna FoU-propositionen som den av regeringen antagna innovationsstrategin hade skapat en mer stabil grund för den svenska innovationspolitiken. Regeringen missade dock denna möjlighet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsministern om hon avser att göra det möjligt för riksdagen att medverka i uppföljningen av innovationsstrategin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-16 Anmäld: 2013-04-16 Svar fördröjt anmält: 2013-04-26 Besvarad: 2013-05-24
Debatt (8 anföranden)