Ekonomiskt stöd till svensk film

Interpellation 2016/17:471 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

År 2016 underkändes regeringens förslag till ny helstatlig filmpolitik på hela sju punkter. De farhågor som Alliansen och stora delar av filmbranschen då uttryckte ser alltmer ut att realiseras. Med stöd av beräkningar från Svenska Filminstitutet påpekar nu Film- och tv-producenterna att den nya filmpolitiken är en framgång för staten, som får in 65 miljoner kronor mer till statskassan.

Samma siffror visar tyvärr också att stödet till filmproduktion blir 30 miljoner kronor mindre i år. Kultur- och demokratiministern sa med anledning av regeringens filmproposition (prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik) att svensk film var underfinansierad och bedyrade att det nu skulle bli mer pengar till svensk film, inte mindre. Dessa siffror visar att detta nu inte blir fallet. Ansvaret för detta utfall är kultur- och demokratiministerns.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att svensk filmproduktion, i enlighet med vad som utlovades i samband med filmpropositionen, inte ska få mindre stöd?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-25 Överlämnad: 2017-04-26 Anmäld: 2017-04-27 Sista svarsdatum: 2017-05-10 Återtagen: 2017-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.