Elförsörjning i Uppsala län

Interpellation 2020/21:851 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I höstas uppvaktade Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun regeringen rörande problematiken med effektbrist i Uppsala län och behovet av att säkerställa lokal kraftvärmeproduktion och reservkapacitet i landets fjärde största stad.

I skrivelsen konstaterar Uppsala kommun att den kraftturbin på 120 megawatt som nu avvecklas 2021/2022 under lång tid (sedan 1973) levererat betydande effekt för både Uppsala stad och omgivningar, vilket utgör en stor del av länet som helhet i fråga om befolkning och verksamheter. Kraftturbinens kapacitet var upp till 100 megawatt för ett område där abonnemanget mot stamnätet är strax under 300 megawatt, det vill säga bidrar med 25 procent av effektbehovet vintertid. All kapacitet på stamnätet utnyttjas, och de senaste åren har dessutom mer kapacitet medgivits periodvis från stamnätet.

Kraftturbinen som nu avvecklas har dessutom fungerat som reserv vid bortfall av el från nätet. Vattenfall har bedömt att kraftturbinen med dess panna inte har förutsättningar att drivas vidare och inte kommer att ersättas med en ny, vilket gör att större delen av kraftvärmeproduktionen i Uppsala avvecklas.

Samtidigt står Uppsala inför utmaningar vad gäller effektkapacitet i det nationella nätet. Det är glädjande att Svenska kraftnät nu tagit investeringsbeslut som stegvis kommer att öka kapaciteten till år 2033. Emellertid kvarstår utmaningarna vad gäller effektkapacitet det kommande decenniet, och att inte längre ha reservkapacitet för landets fjärde största stad är oroande.

Som en konsekvens av regeringens politik ser vi nu att lokal kraftvärmeproduktion avvecklas på många platser i landet, vilket ytterligare spär på eleffektproblematiken på de platser där det redan råder effektbrist. För landets fjärde största stad blir läget kritiskt när nu Vattenfall, som en konsekvens av regeringens politik, inte ersätter den avvecklade kraftturbinen. Det får stor påverkan på lokal effektkapacitet, och det påverkar elberedskapen negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer regeringen att verka för att Uppsala säkerställs tillräcklig reservkapacitet genom att i ägardialogen verka för att Vattenfall även framgent ska tillhandahålla lokal kraftvärmeproduktion?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-07-13 Överlämnad: 2021-07-13 Anmäld: 2021-08-17 Svarsdatum: 2021-09-09 Sista svarsdatum: 2021-09-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)