En utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret

Interpellation 2017/18:598 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det har nu gått mer än ett halvår sedan en i princip enig försvarsberedning föreslog en utredning för att ge förslag på hur ledningsstrukturen ska se ut i det civila försvaret och därmed i det samlade totalförsvaret. Till dags dato har någon sådan utredning inte tillsatts av regeringen. Utan en struktur för återuppbyggnaden blir det omöjligt att ”säkra den samlade förmågan i totalförsvaret”, vilket var det enskilt viktigaste i inriktningsbeslutet 2015.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att en utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret snarast kommer till stånd? 

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-07-12 Inlämnad: 2018-07-12 Inte besvarad: 2018-07-17 Sista svarsdatum: 2018-07-26 Anmäld: 2018-08-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.