Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor

Interpellation 2012/13:383 av Sörenson, Anna-Lena (S)

av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 17 april

Interpellation

2012/13:383 Europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Europeiska rådet kommer i december 2013 att behandla frågor om försvar och säkerhet. Litauen, som står på tur att bli EU:s ordförande, har också annonserat att man vill prioritera den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.

Vid EU:s interparlamentariska konferens om försvars- och säkerhetsfrågor i Dublin i mars tog den höga representanten Catherine Ashton upp frågan och markerade tydligt att en ambitionshöjning bör ske för att höja tempot i frågan kring det man kallar pooling and sharing. Frågan togs upp mot bakgrund av att efterfrågan på försvarsmateriel minskar, att många medlemsstater skär ned kraftigt i sina försvarsbudgetar och att USA tydligt har annonserat att Europa måste ta ett större ansvar för sitt eget försvar och för sin egen säkerhet.

Flera av medlemsstaterna liksom den irländske ordföranden framförde liknande synpunkter.

Från flera håll kommer alltså starka krav på att EU:s medlemsstater ska dela med sig av och samverka mer kring försvarsförmågor. Man vill också se mer av försvarsindustriellt samarbete och samordning kring försvarsupphandlingar.

Vid den interparlamentariska konferensen i Dublin talade Catherine Ashton och ordförandeskapets ministrar mycket om att visa politisk vilja, och frågan blir då:

Vilken är försvarsministerns hållning kring vilka försvarsförmågor Sverige ska bidra med, och vilka områden anser försvarsministern är lämpliga för samordning och gemensam försvarsindustriell upphandling?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-04-17 Anmäld: 2013-04-17 Besvarad: 2013-04-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)