Flygets miljöansvar

Interpellation 2007/08:416 av Ygeman, Anders (s)

av Ygeman, Anders (s)

den 20 februari

Interpellation

2007/08:416 Flygets miljöansvar

av Anders Ygeman (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Allt oftare i klimatdebatten riktas fokus mot flyget och dess utsläpp. Flyget har blivit något av en symbol för klimathotet. Även flyget och flygindustrin måste involveras i kampen mot klimatförändringarna.

En svensk rapport från Lunds universitet visar att 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från turismen och att flyget står för en tredjedel av turismens utsläppsandel. Såväl siffror som andelar stiger hela tiden; inom EU ökade flygresandet med drygt 60 procent under åren 1993–1999. En viss avmattning inträffade efter den 11 september 2001, men i dag ökar trenden igen. Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer flygresandet att stå för mellan 5 och 15 procent av de samlade globala utsläppen år 2050.

Vi är många som med oro ser på denna utveckling. Miljöminister Andreas Carlgren har i intervjuer konstaterat att flygindustrin måste ta sitt ansvar. Men hur detta ansvar reellt ska utkrävas får vi inga besked om.

Den linje som EU:s miljöministrar beslutade om i december förra året – att flyget ska inkluderas i EU:s befintliga utsläppshandelssystem från och med 2012 – leder tyvärr inte till någon minskning av flygets utsläpp. Tvärtom – åtgärden riskerar att slå hårt mot den sårbara elintensiva industrin som redan omfattas av utsläppshandeln, samtidigt som det penningstarka flyget knappast berörs av de låga priserna på utsläpp. Enligt EU-kommissionens beräkningar lär priset på en flygresa inom EU inte höjas med mer än en femtiolapp vid inträdet i den gemensamma utsläppshandeln.

Flygets klimatpåverkan är större än enbart mängden koldioxidutsläpp. Utsläppen sker på hög höjd, vilket påverkar molnbildningen och ger större skador. Hur stor denna ytterligare klimateffekt är kan diskuteras, men de flesta forskare är eniga om att koldioxidutsläppet måste multipliceras med minst 2. Det är bakgrunden till att EU-parlamentet med stor majoritet har markerat att flyget ska redovisa två utsläppsrätter för varje ton utsläppt koldioxid, när handeln väl startar.

Mina frågor till miljöministern blir sålunda:

-      Bedömer statsrådet att flygets medverkan i utsläppshandeln leder till att flyget bär sina egna miljökostnader?

-      Bedömer statsrådet att flygets medverkan i utsläppshandeln leder till tillräckliga utsläppsminskningar fram till år 2020?

-      Om inte, vilka övriga åtgärder ämnar statsrådet vidta för att flygsektorn ska uppnå målet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Svar fördröjt anmält: 2008-02-22 Besvarad: 2008-03-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.