Försvarets personalförsörjning

Interpellation 2011/12:169 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Interpellation

2011/12:169 Försvarets personalförsörjning

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Det nya personalförsörjningssystemet inom försvaret är en mycket viktig förändring som är avgörande för den långsiktiga försvarsförmågan. Över 10 000 befattningar återstår att besätta. Därför är det för tidigt att uttala bestämda uppfattningar om det nya systemets sätt att fungera. När det gäller yrkessoldaterna finns en osäkerhet kring förmågan att behålla delar av dem under hela kontraktstidens längd, sex till åtta år. De tidvis anställda soldaterna rekryteras nu via interimskontrakt. Lagstöd som reglerar deras möjligheter till tjänstgöring saknas i dagsläget. Stabilitet i systemet är ännu icke etablerad.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att möta brister som tydliggörs under etablerandet av det nya personalförsörjningssystemet och därmed utveckla stabilitet i detsamma?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-09 Anmäld: 2011-12-09 Svar fördröjt anmält: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (19 anföranden)