Främjande av svensk export

Interpellation 2015/16:686 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Statsrådet Ann Linde har fått statsministerns tydliga uppdrag att värna den svenska exporten.

Den internationella återhämtningen efter den globala finanskrisen går trögt. I OECD-länderna är tillväxten svag, och vi ser hur fler länder runt om i världen, exempelvis Ryssland, Brasilien och Kina, fortsatt har stora offentligfinansiella bekymmer och bidrar till att dämpa den globala konjunkturåterhämtningen. Finanspolitiska rådet varnar i en rapport från april 2016 för ökad risk för en svagare konjunkturutveckling. Rådet påpekar särskilt det begränsade statsfinansiella utrymme som Sverige har att parera konsekvenserna av minskad efterfrågan med.

Sveriges bnp växte under föregående år – genom Alliansens budget – med 4,1 procent, och vi är nu på väg in i en högkonjunktur. Finanspolitiska rådet uttrycker att Sverige nu bör återgå till en mindre expansiv ekonomisk politik. I stället gör regeringen tvärtom och eldar på ytterligare med kostnadsdrivande reformer. Finanspolitiska rådet dömer ut detta och framhåller att Sverige behöver av en återgång till finansiering krona för krona och att regeringen i stället borde försöka dämpa aktivitetsnivån i ekonomin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Avser statsrådet att försöka dämpa trycket på de offentliga finanserna för att minska risken för skenande kostnader och inflationseffekter för svensk export?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-26 Överlämnad: 2016-05-27 Anmäld: 2016-06-07 Sista svarsdatum: 2016-06-17 Återtagen: 2016-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.