Framtiden för svensk biogas

Interpellation 2016/17:477 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Svensk biogasproduktion befinner sig i en kris och det finns risk för nedläggningar av produktionsanläggningar. Konkurrensen snedvrids då andra länder, bland annat Danmark, har valt att främja inhemsk produktion av biogas genom produktionsstöd.

Vid export till Sverige av biogas som är producerad i exempelvis Danmark åtnjuter den samma skattebefrielse som svenskproducerad biogas. Med andra ord blir priset för importerad biogas mycket lägre. I dag är priset nere på en nivå som inte motsvarar produktionskostnaden i Sverige. Denna situation riskerar att slå ut svensk biogasproduktion, vilket vore högst olyckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Är statsrådet beredd att snarast vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med denna snedvridna konkurrenssituation och om så är fallet, vilka åtgärder ämnar statsrådet och regeringen att vidta? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-04-26 Överlämnad: 2017-04-27 Anmäld: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-09 Sista svarsdatum: 2017-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)