Fri entré på statliga museer

Interpellation 2014/15:29 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Statsminister Stefan Löfven aviserade i sin regeringsförklaring den 3 oktober att man avser att återinföra den fria entrén på statliga museer.

Den fria entrén togs bort av alliansregeringen år 2007 då det fanns många goda skäl till detta. I stället infördes oförbehållslös fri entré för barn och unga upp till 19 år. Skälet till detta är Alliansens främsta prioritering – barns och ungas rätt till kultur.

Företrädare för regeringsunderlaget har i medierna sagt att de behöver tillgång till departementet för att mer i detalj kunna redogöra för hur ett förslag ska utformas. Nu har man tagit Kulturdepartementet i besittning så denna fråga är åter högaktuell och frågetecknen kan förhoppningsvis rätas ut.

Det förslag som statsministern annonserat har varje år varit kraftigt underfinansierat i den tidigare oppositionens budgetmotioner och långt ifrån kompenserat för de intäkter museerna får in på entréavgifter.

Det är angeläget att kulturministern nu ger besked om hur systemet med fri entré ska utformas och därmed hur arbetsförutsättningarna för de statliga museerna skall se ut framöver.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Hur tänker kultur- och demokratiministern och regeringen utforma förslaget kring fri entré på statliga museer?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2014-10-15 Överlämnad: 2014-10-15 Anmäld: 2014-10-16 Återtagen: 2014-10-31 Sista svarsdatum: 2014-11-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.