Gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen

Interpellation 2012/13:455 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:455 Gemensam järnvägsplanering inför Fehmarn Bält-förbindelsen

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Planering och förberedelser inför Fehmarn Bält-förbindelsen pågår nu i ett högt tempo. För Sveriges del är det av högt nationellt intresse att förbindelsen utformas så att Sverige och övriga Norden knyts samman med Hamburgområdet. Jag uppfattar att svenska regeringen inte är aktiv, inte försöker påverka utformningen så att den blir den ”livlina” till det kontinentala höghastighetstågnätet som vi så väl behöver.

Förberedelserna pågår bilateralt mellan Danmark och Tyskland men Sverige (och Norge) är i högsta grad intressenter i förbindelsen.

Järnvägsplanering kan inte inskränka sig till enbart planering inom landets gränser, den måste integreras med våra grannländer. Den senaste kända gemensamma järnvägsplaneringen i området gjordes före murens fall mellan dåvarande Östtyskland, dåvarande Västtyskland, Sverige och Danmark.

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det är dags att uppdatera den gemensamma järnvägsplaneringen med Tyskland och Danmark och vilka initiativ tänker statsrådet ta för att snabbt få in Sverige och svenska intressen i planeringen (förbindelsen beräknas stå klar 2021) för Fehmarnförbindelsen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Svar fördröjt anmält: 2013-06-07 Besvarad: 2013-06-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)